عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط مهارت های مدیریتی و اهرم مالی با بازده حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-10).روش تجزیه و تحلیل داده ها

پس از جمع آوری داده ها محقق بایستی آنها را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید، آنگاه به آزمون
فرضیه هایی بپردازد که تا این مرحله پژوهش او را یاری کرده اند، تا پاسخی برای پرسش های پژوهش بیابد. تجزیه و تحلیل داده ها فرآیندی چندمرحله ای می باشد که طی آن داده های گردآوری شده به طرق مختلف اختصار، دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط بین داده ها به مقصود آزمون فرضیه ها فراهم آید. در این فرآیند، داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می شوند و روش های گوناگون آماری تأثیر بسزایی در استنتاج آنها به عهده دارند.

به گونه عمده دو دسته پردازش اصلی در تحقیقات مختلف بر روی داده ها انجام می گردد؛ که برای اینکار از آمار  توصیفی و آمار استنباطی بهره گیری می گردد.

در” آمار توصیفی” که معمولا به توصیف داده ها می پردازد از شاخص های تمایل مرکزی و شاخص های پراکندگی برای اظهار داده های جمع آوری شده بهره گیری می شودو برای نمایش و نشان دادن نتایج کار معمولا از جداول توزیع فراوانی( بر اساس تعداد موارد مطلق و نسبی ، درصد)و نیز نمودار های مختلف هیستوگرام، ستونی یا دایره ای بهره گیری می گردد.همچنین در این زمینه بهره گیری از شاخص های پراکندگی مانند واریانس، انحراف معیار ، انحراف استاندارد و… نیز قابل ذکر می باشد.

در “آمار استنباطی” به آزمون فرضیه های مورد مطالعه در پژوهش پرداخته می گردد. آزمون ها ی مختلفی همچون کای اسکوئر، رگرسیون، واکاوی واریانس و… در این زمینه مورد بهره گیری قرار میگیرند.

3-10-1).تحلیل توصیفی داده ها

شاخص های مرکزی و پراکندگی برای متغیرهای پژوهش به مقصود تحلیل توصیفی متغیرها قبل از آزمون فرضیات تعیین می شوند.

میانگین به عنوان مهم ترین شاخص مرکزی به همراه انحراف معیار به عنوان مهمترین  شاخص های پراکندگی محاسبه خواهد گردید، انحراف معیار نیز پراکندگی داده ها را نشان می دهد. این اقدام به مقصود ارائه دیدگاهی کلی نسبت به جامعه آماری و شناخت بیشتر آن انجام می شود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-10-2).مدل های مورد بهره گیری جهت آزمون فرضیه ها

با توجه مباحث مطرح شده در بخش قبل، مدل هایی که به مقصود آزمون فرضیه ها مورد بهره گیری قرار میگیرند شامل4 مدل نهایی می باشند؛لذا آغاز متغیر های مورد نیاز در مدل رگرسیون اصلی برآورد می گردد؛ در انتها پس از محاسبه ی کلیه ی متغیرهای لازم، جهت مطالعه فرضیه ها، مدل های نهایی برآورد می شوند.

در پژوهش حاضر، مدل های مذکور با بهره گیری از روش رگرسیون خطی و مدل داده های ترکیبی برآورد   می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش

  • آیا بین مهارتهای مدیریتی و بازده حقوق صاحبان سهام ، ارتباط معنی داری هست؟
  • آیا بین اهرم مالی وبازده حقوق صاحبان سهام ، ارتباط معنی داری هست؟

برای پاسخ به این دوسوال،ازسطح تحصیلات وتوانایی مدیر،به عنوان “شاخص های مهارت های مدیریتی” واز نسبت بدهی کل به دارایی کل واز نسبت بدهی بلند مدت به دارایی کل ،به عنوان “شاخص اهرم مالی”بهره گیری شده می باشد.

مطالعه ارتباط مهارتهای مدیریتی واهرم مالی با بازده حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری