عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط مهارت های مدیریتی و اهرم مالی با بازده حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-9-2).متغیرهای مستقل

متغیرهای مستقل در این پژوهش، اهرم مالی و مهارتهای مدیریت می باشد؛ برای سنجش مهارتهای مدیریتی از دو معیار(شاخص) توانایی مدیریت و سطح تحصیلات مدیر و برای برآورد اهرم مالی از دو شاخص نسبت کل بدهی به کل دارایی و نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی بهره گیری شده که به اختصار اظهار می گردند:

3-9-2-1).توانایی مدیریت (Ability)

در این پژوهش توانایی مدیریت به عنوان یکی از معیارهای سنجش مهارتهای مدیر در نظر گرفته شده می باشد. نظاره توانایی مدیر به گونه مستقیم دشوار می باشد، بر این اساس ترومن (1986) معیاری برای توانایی مدیر شناسایی نمود که توانایی کلی مدیر مانند توانایی استراتژیک و عملیاتی را هم در نظر می گرفت ، وی اظهار داشت که توانایی مدیر با سیاست های شرکت (که مستلزم تصمیمات رسیدگی و تأمین مالی می باشد) و پاداش مدیران در ارتباط می باشد. بر این اساس میانگین هندسی سود عملیاتی بر روی جمع دارایی ها (بازده دارایی ها)طی سه سال گذشته را به عنوان معیاری برای سنجش توانایی مدیر در نظر گرفت.

ارتباط 3-2).                            میانگین هندسی بازده دارایی ها طی سه سال گذشته=[1] توانایی مدیریت

بازده دارایی ها نشان دهنده توانایی مدیریت در بهره گیری کارا از دارایی ها می باشد و بیشتر بر روی بازدهی بخش عملیات متمرکز می باشد. این معیار در کنار معیار نسبت بدهی (اندازه بهره گیری بنگاه از اهرم مالی) نظام دوپانت را تشکیل می دهند. اگر دارایی های اضافی در عملیات به کار گرفته شوند مانند اینست که هزینه های عملیاتی افزایش یافته اند. یکی از مزایای مهم فرمول نرخ بازده دارایی ها اینست که مدیران را به کنترل دارایی های عملیاتی وادار می سازد و همواره با کنترل هزینه ها، نرخ سود خالص و حجم فروش، به کنترل        دارایی های عملیاتی نیز می پردازند.

3-9-2-2).سطح تحصیلات (Educational TDel)

چن و همکارانش (2010)، سطح تحصیلات را به عنوان معیاری برای سنجش مهارتهای مدیریتی در نظر گرفتند. سطح تحصیلات عبارتست از مراتب علمی که توسط مدیر کسب شده و منجر به دریافت مدرک تحصیلی در دوره خاصی شده باشد. سطح تحصیلات شامل مدرک دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و بالاتر می باشد.

در این پژوهش متغیر سطح تحصیلات مدیر، متغیری مجازیست که اگر در شرکتی مدیرعامل، سطح تحصیلات بالاتر از لیسانس داشته باشد عدد یک و در غیر اینصورت عدد صفر اختیار می کند.

3-9-2-3). نسبت کل بدهی به کل دارایی(TD)

اصطلاحی که در حسابداری و امور مالی از آن برای اظهار توانایی یک شرکت در بهره گیری از دارایی­ها یا وجوه با هزینه ثابت به نحوی که باعث ارائه بازده بیشتری به مالکان شرکت می­گردد، بهره گیری می­گردد(نوروش،1385).

سهامداران ترجیح میدهند که این نسبت کوچکتر باشد زیرا درصورت ورشکستگی ،خطرکمتری برای ازدست دادن طلب خوددارند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-9-2-4). نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی(LD)

بیون و دانبولت[2] عقیده دارند که مطالعه و مطالعه ساختار سرمایه، بدون تجزیه بدهی شرکت به اجزای کوتاه مدت و بلند مدت، تحلیل ناقصی می باشد. زیرا تفاوت های مهم میان بدهی های کوتاه مدت و بلند مدت را نادیده می گیرد. لذا در این پژوهش برای مطالعه و تجزیه و تحلیل دقیق تر ساختار سرمایه (اهرم مالی) نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی هم در نظر گرفته می گردد.سهامداران بابررسی این نسبت تصویری ازتوان شرکت درپرداخت بدهی بلندمدت خودوایجاددارائیهابدست می آورند،شرکتی که توان پایینی دراین زمینه داشته باشد،گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری محسوب نمیشودالبته برای تحلیل وضعیت یک شرکت بهتراست نسبت یادشده بادیگرشرکتهای فعال درهمان صنعت مقایسه گردد.

1.متغیرهای مربوط به توانایی مدیریت ازسال 86برآورد شده می باشد.

Bevan&Danbolt1

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش

  • آیا بین مهارتهای مدیریتی و بازده حقوق صاحبان سهام ، ارتباط معنی داری هست؟
  • آیا بین اهرم مالی وبازده حقوق صاحبان سهام ، ارتباط معنی داری هست؟

برای پاسخ به این دوسوال،ازسطح تحصیلات وتوانایی مدیر،به عنوان “شاخص های مهارت های مدیریتی” واز نسبت بدهی کل به دارایی کل واز نسبت بدهی بلند مدت به دارایی کل ،به عنوان “شاخص اهرم مالی”بهره گیری شده می باشد.

مطالعه ارتباط مهارتهای مدیریتی واهرم مالی با بازده حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری