مطالعه ارتباط مهارت های مدیریتی و اهرم مالی با بازده حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-5).روش نمونه گیری

پس از انتخاب جامعه آماری، یکی از تصمیمات مهمی که در پیش روی هر پژوهشگری قرار دارد انتخاب نمونه می باشد. نمونه ای که بایستی نماینده ی جامعه ای باشد که پژوهشگر قصد تعمیمِ یافته های پژوهش خود به آن جامعه رادارد. بدیهی می باشد که اگر جامعه مورد نظر بزرگ و حجم و تعداد افراد آن زیاد باشد مطالعه کل جامعه مشکل می باشد، پس جهت سهولت و صرفه جویی در وقت، انرژی و بودجه می توان از روش نمونه گیری بهره گیری نمود و نتایج را به جامعه تعمیم داد.

بر این اساس نمونه را می توان اینگونه تعریف نمود:

نمونه بخشی از جامعه ی تحت مطالعه می باشد که با روشی که از پیش تعیین شده می باشد انتخاب می گردد، به قسمی که می‌توان از این بخش ، استنباط هایی درمورد کل جامعه بدست آورد.

نمونه برداری، فرآیند انتخاب تعداد کافی از میان اعضای جامعه آماری می باشد، به طوریکه با مطالعه ی گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات یا ویژگی های آزمودنی های گروه، بتوان این خصوصیات یا ویژگی ها را به اعضای جامعه آماری، تعمیم داد(سکاران،1385: 296).

در پژوهش حاضر، به مقصود نمونه گیری از روش نمونه گیری هدفمند، حذفی سیستماتیک بهره گیری شده می باشد. در این روش آغاز شرایطی جهت انتخاب نمونه تعریف می گردد و نمونه های فاقد شرایط مذکور از نمونه حذف می گردند. این شرایط با در نظر داشتن مدل آزمون فرضیات و متغیرهای پژوهش تعیین می گردد. دلیل بهره گیری از این روش و تعریف چنین شرایطی همگون کردن نمونه آماری با کل جامعه و امکان تعمیم نتایج حاصل از آزمون ها به جامعه آماری می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نمونه آماری مورد آزمون بایستی به گونه ای انتخاب گردد که اولاً نماینده مطلوبی از جامعه آماری باشد و ثانیاً متناسب با متغیرهای اساسی پژوهش باشد.

براین اساس انتخاب نمونه از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن معیارهای زیر انجام می گردد:

  1. به مقصود قابل مقایسه بودن اطلاعات، پایان دوره مالی آنها منتهی به 29 اسفند باشد.
  2. به مقصود همگن بودن اطلاعات، فعالیت آنها تولیدی باشد.
  3. حقوق صاحبان سهام شرکتها منفی نباشد.
  4. اطلاعات مالی شرکت در دوره مورد مطالعه،دردسترس وحسابرسی شده باشد، تغییر سال مالی نداشته باشدو سطح تحصیلات مدیران در دسترس باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش

  • آیا بین مهارتهای مدیریتی و بازده حقوق صاحبان سهام ، ارتباط معنی داری هست؟
  • آیا بین اهرم مالی وبازده حقوق صاحبان سهام ، ارتباط معنی داری هست؟

برای پاسخ به این دوسوال،ازسطح تحصیلات وتوانایی مدیر،به عنوان “شاخص های مهارت های مدیریتی” واز نسبت بدهی کل به دارایی کل واز نسبت بدهی بلند مدت به دارایی کل ،به عنوان “شاخص اهرم مالی”بهره گیری شده می باشد.

مطالعه ارتباط مهارتهای مدیریتی واهرم مالی با بازده حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری