عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط مهارت های مدیریتی و اهرم مالی با بازده حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-10.تعریف واژگان پژوهش

بازده حقوق صاحبان سهام :این متغیر، اندازه کارایی شرکت در خلق سودخالص برای سهامداران رابررسی می کند،درواقع این نسبت اظهار می کندکه بنگاه اقتصادی به ازای یک ریال  سرمایه گذاری سهامداران به چه اندازه سودخالص برای آنها کسب می کند(پی نوو،2003).

مهارتهای مدیریتی: به شایستگی مدیر در تآمین موفقیت آمیز هدفها گفته می گردد واینکه  به وسیله آن شخص دروجود خود،امکان به حرکت در آوردن اجزای یک مجموعه را برای حرکت متناسب همه اجزا به سوی اهداف تعیین شده فراهم می آورد(رضائیان ،1383).

اهرم مالی: به اصطلاحی که درحسابداری وامورمالی از آن برای اظهار توانایی یک شرکت برای تامین دارائیهای خود به کار می رود.به تعبیری بهره گیری از داراییها یا  وجوه باهزینه ثابت به نحویکه باعث ارائه بازده بیشتری به مالکان شرکت می گردد،بهره گیری می گردد(نوروش ،1385).

سطح تحصیلات: مراتب علمی که توسط مدیر کسب شده ومنجر به دریافت مدرک تحصیلی در دوره ی خاصی شده می باشد(چن[1] وهمکارانش،2010).

توانایی مدیریتی:توانایی وکارایی مدیر به مقصود هدایت یک سازمان ویارسیدن به یک هدف خاص،بادراختیارداشتن منابع وامکانات موجود(طیرانی ،1388).

اندازه شرکت: تعیین کننده حجم وگستردگی فعالیت شرکت می باشد(فتحی وتوکلی ،1388).

1-11.ساختارتحقیق

دراین فصل کوشش گردید،تا با اظهار کلیه جوانب پژوهش درخصوص مطالعه ی انجام شده،اطلاعات کامل وقابل فهمی ارائه گردد. همچنین در فصلهای آتی، به ترتیب به اظهار مبانی نظری وپیشینه پژوهش،روش اجرایی پژوهش که در برگیرنده  روش پژوهش ،جامعه ونمونه آماری ،روش جمع اوری داده ها، روش تجزیه وتحلیل داده ها وآزمون های آماری می باشد می پردازیم .علاوه برآنچه ذکر گردید،نحوه ی تجزیه وتحلیل داده های مرتبط با فرضیه ها وسوالات پژوهش رابیان می کنیم  ودر انتها به عنوان جمع بندی ،اختصار ای ازیافته های پژوهش را تحلیل وتفسیر می کنیم وبا پژوهش های انجام شده حول موضوع پژوهش مقایسه می کنیم وپیشنهادات لازم برای پژوهش های آتی را ذکر میکنیم.

[1].chan &et al

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش

  • آیا بین مهارتهای مدیریتی و بازده حقوق صاحبان سهام ، ارتباط معنی داری هست؟
  • آیا بین اهرم مالی وبازده حقوق صاحبان سهام ، ارتباط معنی داری هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برای پاسخ به این دوسوال،ازسطح تحصیلات وتوانایی مدیر،به عنوان “شاخص های مهارت های مدیریتی” واز نسبت بدهی کل به دارایی کل واز نسبت بدهی بلند مدت به دارایی کل ،به عنوان “شاخص اهرم مالی”بهره گیری شده می باشد.

مطالعه ارتباط مهارتهای مدیریتی واهرم مالی با بازده حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخی بگذارید