عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

سیر تحوّل و تطوّر ارزیابی عملکرد

سابقه ارزیابی عملکرد در شکل ابتدایی و اولیّه آن به گذشته های بسیار دور باز می گردد در واقع از همان زمانی که بشر زندگی گروهی را آغاز و پدیده تقسیم کار را در شکل بسیار ابتدایی بین اعضا مقدّر داشت به نوعی موضوع ارزیابی را مدّ نظر قرار داده می باشد. در این دوران ارزیابی عملکرد به صورت ابتدایی وجود داشته می باشد، به گونه ای که افراد مؤفّق نسبت به دریافت پاداش و احتمالاً ترفیع مقام نائل می شدند. این شیوه ارزیابی تماماً بر اساس قضاوت های ذهنی و شخصی مسئول صورت می گرفته که به صورت کلّی و در غالب عباراتی همچون خوب و بد اظهار می گردید. همگام با گذر زمان و پیچیده تر شدن وظایف و مشخّص شدن هر چه بیشتر انتظارات و خواسته ها، ارزیابی عملکرد نیز در جهت تطابق و هماهنگی، مسیر رشد و تکامل خود را پیمود.نظام ارزیابی به صورت گسترده چه در سطح فردی و چه در سطح سازمانی از سال 1800 میلادی در اسکاتلند توسط رابرت اون [1]در صنعت نسّاجی مطرح گردید. بهره گیری از چوب در رنگ های مختلف به مقصود رد یا قبول کالاهای تولید شده در واقع ارزیابی از کیفیّت و ستاده سازمان بوده می باشد، رنگ سفید نماد عملکرد عالی، رنگ زرد نماد عملکرد خوب، رنگ آبی نماد عملکرد متوسط و رنگ سیاه نماد عملکرد بسیار بد در خصوص کارایی و عملکرد فرد و نهایتاً سازمان مورد بهره گیری قرار می‌گرفته می باشد. فرایند ارزیابی عملکرد در سالهای اخیر نسبت به گذشته آن به مراتب راه تکامل و پیشرفت را پیموده می باشد، در واقع همگام و همسو با توسعه و تکامل اندیشه های مدیریت در قالب مکاتب مدیریت، فرایند، ماهیّت و کارآمدی آن نیز توسعه پیدا کرده می باشد به عنوان مثال می توان به ارزیابی کارکنان، ارزیابی مدیریت و تغییر و توسعه شاخص های ارزیابی در قالب ارائه اصول عام و مبانی مستدل برای ارزیابی سازمان ها تا مدیریت کیفیّت فراگیر نیز تصریح نمود از این رو دامنه قلمرو بهره گیری از ارزیابی عملکرد به تمام ابعاد و جهات فعّالیّت های انسانی و سازمانی کشیده شده می باشد و در حقیقت امروزه مباحث و موضوعاتی که در جدیدترین عرصه های علمی مطرح می شوند به گونه مستقیم و یا غیر مستقیم به ارزیابی عملکرد مرتبط می گردد. زیرا که هر یک از مفاهیم، فنون و شیوه های جدید علمی در راستای کارکرد هر چه بهتر سازمان ها جهت تحقّق فلسفه وجودی و دستیابی به اهداف تدوین شده انجام می شود و از آنجا که محور اصلی ارزیابی عملکرد مطالعه اندازه مطلوبیّت این کارکردها می باشد، لذا تمام موضوعات و عناوین مدیریتی به گونه مستقیم و یا غیر مستقیم به ارزیابی عملکرد مربوط می گردد.(صفری، 1389)

[1] .robert owen

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش مطالعه و ارزیابی عملکرد  شعب بانک تجارت استان گیلان بر اساس شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM می باشد.

همچنین برای دستیابی به هدف اصلی این پژوهش، تعدادی اهداف ویژه نیز تدوین گردیده که عبارتند از:

1- تعیین امتیاز معیار رهبری در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

2- تعیین امتیاز معیار کارکنان در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

3- تعیین امتیاز معیار راهبردها و خطی مشی در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

4- تعیین امتیاز معیارمنابع و شرکاء در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

5-تعیین امتیاز معیار فرآیندها در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

6- تعیین امتیاز معیارنتایج کارکنان در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

7- تعیین امتیاز معیارنتایج مشتریان در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

8- تعیین امتیاز معیارنتایج جامعه در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

9- تعیین امتیاز معیارنتایج کلیدی در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت استان گیلان بر اساس شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM