عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

مطالعه مفاهیم بنیادین سرآمدی در مدل EFQM

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مفاهیم بنیادین سرآمدی، مفاهیمی هستند که این مدل بر آنها بنا شده می باشد و در واقع پایه و اساس مدل اند. این مفاهیم برگرفته از اعتقادات و باورهای محوری شرکت ها و سازمان های سرآمد قرن بیستم هستند. سازمان هایی که در اقدام و با باور به این مفاهیم، شرکتهایی ساخته اند که در تاریخ کسب و کار ماندگار شده اند. شرط اساسی سرآمدی، اعتقاد و اقدام به این مفاهیم در تمامی سازمان و به ویژه در بین مدیران ارشد می باشد .(کالومورا[1]،2007)

با مروری بر این مفاهیم، چنین به نظر می رسد که مفاهیم بنیادی تعالی در شکل یک چرخه فزاینده، همدیگر را پشتیبانی نموده و هم افزایی توامان دارند.

اما واقعیّت این می باشد که تعالی ،در رشد همزمان و منطقی رویکرد یک سازمان به مفاهیم مزبور اتّفاق می افتد و وسعت دایره هر مفهوم سبب می گردد که بتوان ترتیب و توالی این ارتباطات را به اشکال دیگری نیز در نظر گرفت.(گرامی ، نورعلیزاده،1387،ص18)

نحوه تعامل این مفاهیم بنیادین به شکل زیر می باشد: 

 

نمودار 2-3  نحوه تعامل این مفاهیم بنیادین(گالومورا،2007)

  1. نتیجه گرایی:

تعریف :سازمان سرآمد به نتایجی دست می یابد که تمامی ذینفعان سازمان را مشعوف می کند.

چگونه این مفهوم در اقدام اجرا می گردد:

در محیط دنیای امروز، تغییرات سریعی اتّفاق می افتد و نیازها و انتظارات ذینفعان اغلب به سرعت تغییر
می کند. سازمان های سرآمد، نیازها و انتظارات ذینفعان خود را اندازه گیری کرده و از آن فراتر می طریقه، تجارب و تصوّرات ذینفعان را نسبت به خودشان برآورده می کنند و عملکرد دیگر سازمان ها را در این خصوص نظاره و بازنگری می نمایند. اطّلاعاتی که برای این نظاره ها و اندازه گیری ها بکار می طریقه از ذینفعان فعلی و آتی سازمان گردآوری می گردد. این سازمان ها از این اطّلاعات برای تعیین، پیاده سازی و بازنگری خط مشی ها، استراتژی ها، اهداف بلند مدت، اهداف کوتاه مدت، معیارها و برنامه های کوتاه مدت، میان مدّت و بلند مدّت بهره گیری می کنند. اطّلاعات گردآوری شده به سازمان کمک می کند تا به مجموعه متوازنی از نتایج برای ذینفعان دست یافته و آن را توسعه بخشد.

[1].Calvomora

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش مطالعه و ارزیابی عملکرد  شعب بانک تجارت استان گیلان بر اساس شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM می باشد.

همچنین برای دستیابی به هدف اصلی این پژوهش، تعدادی اهداف ویژه نیز تدوین گردیده که عبارتند از:

1- تعیین امتیاز معیار رهبری در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

2- تعیین امتیاز معیار کارکنان در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

3- تعیین امتیاز معیار راهبردها و خطی مشی در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

4- تعیین امتیاز معیارمنابع و شرکاء در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

5-تعیین امتیاز معیار فرآیندها در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

6- تعیین امتیاز معیارنتایج کارکنان در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

7- تعیین امتیاز معیارنتایج مشتریان در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

8- تعیین امتیاز معیارنتایج جامعه در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

9- تعیین امتیاز معیارنتایج کلیدی در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت استان گیلان بر اساس شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM