شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

– توسعه شراکت‌ها: شراکت یک ارتباط تجاری دراز مدت می باشد. سازمان سرآمد برای ایجاد یک ارتباط سودمند و دراز مدت و دو جانبه با شرکاء خود، اعتماد و انتقال دانش و تجربیّات را به صورت دو طرفه، مدّ نظر قرار می‌دهد.

– مسوولیّت اجتماعی شرکت: سازمانی که می‌خواهد سرآمد باشد، بایستی به جامعه توجّه زیادی داشته باشد و فراتر از انتظارات جامعه اقدام کند(محمدی، 1386،ص 49).

رهبری سازمان بایستی مشتری محورانه بوده و کارکنان نیز جهت مشتری مدار بودن پرورش یابند و فرآیند سازمانی بر اساس نیازمندی های مشتری طرّاحی گردد.ارزش مشتریان در بانک ها بسیار حیاتی بوده و اندکی قصور در جلب رضایت مشتریان می تواند صدمات جبران ناپذیری در عرصه پرتلاطم رقابت به آنها وارد سازد (کالومورا[1]، 2007). پژوهش حاضر نیز بر اساس این تفکّر به ارزیابی عملکردشعب بانک تجارت در استان گیلان بر اساس شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM می پردازد. این مدل دارای 9 معیار می باشد که پنج معیار آن توانمندسازها و چهار معیار آن را نتایج تشکیل می دهند. معیارها روی هم، 1000 امتیاز دارند. (500 امتیاز برای توانمند سازها و 500 امتیاز برای نتایج) اگر سازمانی مؤفّق گردد که این مدل را کاملاَ در سازمان خود پیاده کند می تواند 1000 امتیاز بگیرد.

شکل 1-1 شماتیک مدل تعالی سازمانی (EFQM) (مولر , 2000)

 

همانگونه که در شکل (1-1) دیده می گردد ساختار مدل تعالی سازمانی EFQM دارای دو حوزه می باشد که شامل حوزه توانمندسازها و حوزه نتایج می گردد. در حوزه توانمندسازها که اظهار کننده­ی اجزای تشکیل دهنده­ی یک سازمان و چگونگی تعامل آن­ها با هم می باشد، پنج معیار قرار گرفته اند که شامل رهبری، کارکنان، خط مشی و استراتژی، منابع و شرکا و فرآیندهاست و در حوزه نتایج که حاصل از اجرای توانمندسازها می باشد چهار معیار هست که شامل نتایج کارکنان، نتایج مشتریان، نتایج جامعه و نتایج کلیدی عملکرد می گردد. شاخص های نه گانه­ی این مدل می توانند یک سازمان را بطور کامل و از تمام جهات ارزیابی نمایند و نقاط قوّت و نیازمند بهبود را مشخّص کنند.

  • 1- توانمند سازها: پنج معیار اوّل این مدل بوده و عواملی هستند که سازمان را برای رسیدن به نتایج عالی، توانمند می نماید.توانمند سازهای مدل تعالی سازمانی عبارتند از: (جوز تاری1، 2007)
  • رهبری (100 امتیاز)
  • خط مشی و استراتژی (80 امتیاز)
  • کارکنان (90 امتیاز)
  • مشارکت ها و منابع (90 امتیاز)
  • فرآیندها (140 امتیاز)

2- نتایج: چهار معیار دوّم مدل مذکور بوده و نتایجی هستند که سازمان سرآمد در حوزه های مختلف به آنها دست پیدا می کند و اظهار کننده دستاوردهای حاصل از اجرای مناسب توانمند سازها هستند.

نتایج مدل تعالی سازمانی عبارتند از: (جوزتاری، 2007)

  • نتایج مشتری (200 امتیاز)
  • نتایج کارکنان (90 امتیاز)
  • نتایج جامعه (60 امتیاز)
  • نتایج کلیدی عملکرد (150 امتیاز)

معیار توانمند سازها شامل آن چیز که که سازمان انجام می دهد و معیار نتایج شامل آن چیز که که سازمان به دست می آورد، می باشد. توانمند ساز ها علّت نتایج هستند. ( لانگ2، 2008).

[1].calvomora

1Jose tari

2Long

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش مطالعه و ارزیابی عملکرد  شعب بانک تجارت استان گیلان بر اساس شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM می باشد.

همچنین برای دستیابی به هدف اصلی این پژوهش، تعدادی اهداف ویژه نیز تدوین گردیده که عبارتند از:

1- تعیین امتیاز معیار رهبری در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

2- تعیین امتیاز معیار کارکنان در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

3- تعیین امتیاز معیار راهبردها و خطی مشی در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

4- تعیین امتیاز معیارمنابع و شرکاء در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

5-تعیین امتیاز معیار فرآیندها در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

6- تعیین امتیاز معیارنتایج کارکنان در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

7- تعیین امتیاز معیارنتایج مشتریان در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

8- تعیین امتیاز معیارنتایج جامعه در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

9- تعیین امتیاز معیارنتایج کلیدی در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت استان گیلان بر اساس شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM