عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

چارچوب مدوری و استیپل (۲۰۰۰)

این مدل یکی از چارچوبهای جامع و یکپارچه برای ممیّزی و ارتقای سیستم های ارزیابی عملکرد می باشد. این رویکرد شامل شش مرحله به هم مرتبط می باشد . مانند اغلب چارچوبهای دیگر نقطه آغاز این مدل نیز تعریف استراتژی سازمان و عوامل موفّقیّت آن می باشد( گام۱).

در گام بعدی الزامات استراتژیک سازمان با شش اولویّت رقابتی که عبارتند از کیفیّت، هزینه، انعطاف پذیری، زمان، تحویل به موقع و رشد آینده مطابقت داده می شوند. سپس انتخاب شاخصهای مناسب با بهره گیری از یک چک لیست که شامل ۱۰۵ شاخص با تعاریف کامل می باشد آغاز می گردد (گام ۳). بعد ازآن سیستم ارزیابی عملکرد موجود ممیّزی می گردد تا شاخصهای مورد بهره گیری فعلی شرکت شناسایی شوند(گام۴). در گام بعد ، به چگونگی به کارگیری واقعی شاخصها پرداخته می گردد و هر شاخص با هشت جزء تشریح می گردد که عبارتند از عنوان، هدف، الگو، معادله، دفعات، منبع اطّلاعات، مسئولیّت و بهبود (گام۵). مرحله آخر به بازنگریهای دوره ای سیستم ارزیابی عملکرد شرکت می پردازد (گام۶)(مدوری[1] ،استیپل[2]،2000).

برعکس بسیاری از چارچوبهای دیگر، این مدل فراتر از راهنماییهای ساده بوده و می تواند توسط کاربران ارزیابی عملکرد ، در اقدام مورد بهره گیری قرار گیرد. مهمترین مزیّت این مدل آن می باشد که می تواند هم به عنوان ابزاری برای طرّاحی سیستم ارزیابی عملکرد و هم برای ارتقای سیستم موجود به کار رود. همچنین در این مدل تعریفی منحصر به فرد از چگونگی درک شاخصهای عملکرد آمده می باشد. اما محدودیّت اصلی این مدل در گام دوم رخ می دهد که شبکه ارزیابی تنها از شش اولویّت رقابتی تشکیل شده می باشد. زیرا که همانگونه که در مدل های دیگر نشان داده گردید، شاخصهای عملکرد بایستی به مقولات مختلف دیگری نیز توجّه کنند.اهم ابعاد مورد توجّه شامل کیفیّت، هزینه، انعطاف پذیری، زمان، تحویل به موقع و رشد        می باشد .(کریمی،1390)

  • تحلیل ذی نفعان (۲۰۰۱)

مدل تحلیل ذی نفعانی که توسط دکتر «لی[3]» ارائه گردیده در این مدل ذی نفعان به دو گروه دسته بندی   می شوند: ذی نفعان کلیدی و غیر کلیدی.ذی نفعان کلیدی بر سازمان کنترل مستقیم دارند و خواسته های آنها در اهداف سازمان متبلور می گردد (مانند سهامداران) و ذی نفعان غیر کلیدی از مکانیسمهای خارجی نظیر بازار و فرهنگ برای حفظ منافع خود بهره گیری می کنند و در هدفگذاری اثرگذار نیستند(مانند مشتریان).

اهداف سازمان نمایانگر انتظارات و تمایلات ذی نفعان کلیدی می باشد و ذی نفعان کلیدی تمام قدرت را از طریق ساختار حاکمیّت سازمان برای هدفگذاری اعمال می کنند و ذی نفعان غیر کلیدی چندان در هدفگذاری قدرتمند نیستند و در عوض از طریق مکانیسم‌های خارجی بر روی استراتژی های سازمان اثر گذارند واز این طریق چگونگی رسیدن به اهداف با توجّه به محیط خارجی را مشخّص می کنند. لذا سیستم ارزیابی عملکرد از استراتژی ها شروع شده و به عنوان پلی بین رفتار مدیران و انتظارات ذی نفعان اقدام می کند. اهم ابعاد مورد توجّه شامل سودآوری ، رضایت مشتری ، کیفیّت ، تحویل به موقع می باشد. (کریمی،1390)

[1] .medori

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] .steeple

[3] .li

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش مطالعه و ارزیابی عملکرد  شعب بانک تجارت استان گیلان بر اساس شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM می باشد.

همچنین برای دستیابی به هدف اصلی این پژوهش، تعدادی اهداف ویژه نیز تدوین گردیده که عبارتند از:

1- تعیین امتیاز معیار رهبری در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

2- تعیین امتیاز معیار کارکنان در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

3- تعیین امتیاز معیار راهبردها و خطی مشی در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

4- تعیین امتیاز معیارمنابع و شرکاء در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

5-تعیین امتیاز معیار فرآیندها در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

6- تعیین امتیاز معیارنتایج کارکنان در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

7- تعیین امتیاز معیارنتایج مشتریان در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

8- تعیین امتیاز معیارنتایج جامعه در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

9- تعیین امتیاز معیارنتایج کلیدی در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت استان گیلان بر اساس شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM