عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

مالی

–  جریان نقدینگی

– استهلاک

– هزینه‌های نگهداری و تعمیرات

– هزینه‌های پروژه

– اندازه اعتبار

غیرمالی

–  فرآیندها (عملکرد، ارزیابی‌ها، نوآوری‌ها)

–  منابع بیرونی مانند مشارکت‌ها (عملکرد تأمین‌کنندگان، قیمت تأمین‌کنندگان، تعداد و ارزش افزوده مشارکت‌‌ها، تعداد و ارزش افزوده در نتیجه بهبودهای مشترک با شرکای تجاری)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– ساختمان‌ها، تجهیزات و مواد (نرخ عیوب، گردش موجودی‌ها، نحوه بهره گیری)

–  تکنولوژی: (نرخ نوآوری، ارزش دارایی‌های معنوی، ثبت اختراع، حق مالکیّت)

–  اطّلاعات و دانش: (قابلیت دسترسی، یکپارچگی، ارزش سرمایه‌های معنوی)

نتایج ، نتیجه و معلول توانمندسازها می‌باشند.

نتایج عملکرد ، حاصل سایر نتایج می‌باشد.

الف: نتایج کلیدی مالی و غیر مالی نشانگر طریقه صعودی هستند.

ب: نتایج مالی و غیر مالی قابل مقایسه یا بهتر از سازمان های همتراز می باشد.

ج: نتایج در بخش های مختلف حرفه،بازارها و خدمات تقسیم بندی شده اند.

د:عملکرد همه فرایندهای مرتبط با خدمت،اندازه گیری و شناخته می شوند.

ه:نتایج فعّالیّتهای مرتبط با خدمت نمایانگر طریقه بهبود هستند.

و:نتایج فعّالیّتهای مرتبط با خدمت با دیگران مقایسه می گردد.

ز:نتایج فعّالیّتهای پشتیبانی و مدیریت نشان دهنده طریقه بهبود هستند.(توکلی،بهشتی پور،1390،267)

1-8 قلمرو پژوهش

1-8-1 قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی پژوهش حاضر در حوزه وچارچوب اصول و مفاهیم ارزیابی عملکردسازمان
می باشد.

1-8-2 قلمرو مکانی

این پژوهش در کلیه شعب بانک تجارت استان گیلان انجام شده و جامعه آماری آن بانک تجارت استان گیلان می باشد.

1-8-3 قلمرو زمانی

به لحاظ عملیّات اجرایی، این پژوهش از اردیبهشت  1392لغایت آذر 1392 انجام شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش مطالعه و ارزیابی عملکرد  شعب بانک تجارت استان گیلان بر اساس شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM می باشد.

همچنین برای دستیابی به هدف اصلی این پژوهش، تعدادی اهداف ویژه نیز تدوین گردیده که عبارتند از:

1- تعیین امتیاز معیار رهبری در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

2- تعیین امتیاز معیار کارکنان در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

3- تعیین امتیاز معیار راهبردها و خطی مشی در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

4- تعیین امتیاز معیارمنابع و شرکاء در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

5-تعیین امتیاز معیار فرآیندها در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

6- تعیین امتیاز معیارنتایج کارکنان در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

7- تعیین امتیاز معیارنتایج مشتریان در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

8- تعیین امتیاز معیارنتایج جامعه در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

9- تعیین امتیاز معیارنتایج کلیدی در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت استان گیلان بر اساس شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM