شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

  • ماتریس عملکرد(۱۹۸۹)

« کیگان[1]» در سال ۱۹۸۹ ماتریس عملکرد را معرّفی نمود که نقطه قوّت این مدل آن می باشد که جنبه های مختلف عملکرد سازمانی شامل جنبه های مالی و غیر مالی و جنبه های داخلی و خارجی را به صورت یکپارچه مورد توجّه قرار می دهد.اما این مدل به خوبی و به صورت شفّاف و عیان روابط بین جنبه های مختلف عملکرد سازمانی را نشان نمی دهد. این مدل با توجّه به مقایسه شاخص های پیش بینی شده و واقعی عملکرد را کنترل می نماید. شاخص های این مدل شامل جنبه های مختلف عملکرد سازمانی شامل جنبه های مالی و غیر مالی و جنبه های داخلی و خارجی می باشد.

(نیلی [2]،ریچارد[3] ،2000)

  • مدل نتایج و تعیین کننده ها (۱۹۹۱)

یکی از مدل هایی که مشکل ماتریس عملکرد را مرتفع می سازد ، چارچوب «نتایج و تعیین کننده ها» می باشد. این چارچوب بر این فرض استوار می باشد که دو نوع شاخص عملکرد پایه ، در هر سازمانی هست. شاخصهایی که به نتایج مربوط می شوند و آنهایی که بر تعیین کننده های نتایج تمرکز دارند. دلیل این جداسازی و تفکیک بین شاخصها ، نشان دادن این واقعیّت می باشد که نتایج به دست آمده، تابعی از عملکرد گذشته کسب و کار بوده و با توجّه به تعیین کننده های خاص حاصل می گردند.

به اظهار دیگر، نتایج از نوع شاخصهای تأخیردار هستند در حالی که تعیین کننده ها شاخصهای اساسی و پیشرو هستند. شاخصهای مربوط به نتایج شامل عملکرد مالی و رقابت بوده و شاخصهای مربوط به تعیین کننده ها عبارتنداز: کیفیّت، قابلیّت انعطاف، بکارگیری منابع و نوآوری.(تانگن[4]،2004)

 

  • هرم عملکرد (۱۹۹۱)

یکی از نیازهای هر سیستم ارزیابی عملکرد وجود یک ارتباط شفّاف بین شاخصهای عملکرد در سطوح سلسله مراتبی مختلف سازمان می باشد، به گونه ای که هر یک از واحدها در جهت رسیدن به اهداف یکسان کوشش کنند. یکی از مدل هایی که چگونگی ایجاد این ارتباط را در بر می گیرد مدل هرم عملکرد می باشد. هدف هرم عملکرد ایجاد ارتباط بین استراتژی سازمان و اقدامّیات آن می باشد. این سیستم ارزیابی عملکرد شامل چهار سطح از اهداف می باشد که اظهار کننده اثربخشی سازمان (سمت چپ هرم) و کارایی داخلی آن (سمت راست هرم) می باشد. در واقع این چارچوب تفاوت بین شاخصهایی را که به گروههای خارج سازمان توجّه دارند (مانند رضایت مشتریان، کیفیّت و تحویل به موقع) و شاخصهای داخلی کسب و کار (نظیر بهره وری، سیکل زمانی و اتلافات) عیان می سازد.

ایجاد یک هرم عملکرد سازمانی با تعریف چشم انداز سازمان در سطح اول آغاز می گردد که پس از آن به اهداف واحدهای کسب و کار تبدیل می گردد. در سطح دوم ، واحدهای کسب و کار به تنظیم اهداف کوتاه مدّتی نظیر سودآوری و جریان نقدی و اهداف بلند مدّتی نظیر رشد و بهبود وضعیّت بازار می پردازند (مالی و بازار). سیستم های عملیّاتی کسب و کار ، پل ارتباطی بین شاخصهای سطوح بالا و شاخصهای عملیّاتی روزمره هستند (رضایت مشتریان، انعطاف پذیری و بهره‌وری). در نهایت چهار شاخص کلیدی عملکرد (کیفیّت، تحویل، سیکل کاری و اتلافها) در واحدها و مراکز کاری و به شکل روزانه بهره گیری می شوند. (تانگن[5]،2004)

مهمترین نقطه قوّت هرم عملکرد کوشش آن برای یکپارچه سازی اهداف سازمان با شاخص های عملکرد اقدامّیاتی می باشد. اما این رویکرد هیچ مکانیسمی برای شناسایی شاخصهای کلیدی عملکرد ارائه نمی دهد و همچنین مفهوم بهبود مستمر در این مدل وجود ندارد.(کریمی،1390)

[1] . Keegan

[2] .neely

[3] . richardz

[4] .tangen

[5] .tangen

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش مطالعه و ارزیابی عملکرد  شعب بانک تجارت استان گیلان بر اساس شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM می باشد.

همچنین برای دستیابی به هدف اصلی این پژوهش، تعدادی اهداف ویژه نیز تدوین گردیده که عبارتند از:

1- تعیین امتیاز معیار رهبری در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

2- تعیین امتیاز معیار کارکنان در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

3- تعیین امتیاز معیار راهبردها و خطی مشی در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

4- تعیین امتیاز معیارمنابع و شرکاء در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

5-تعیین امتیاز معیار فرآیندها در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

6- تعیین امتیاز معیارنتایج کارکنان در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

7- تعیین امتیاز معیارنتایج مشتریان در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

8- تعیین امتیاز معیارنتایج جامعه در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

9- تعیین امتیاز معیارنتایج کلیدی در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت استان گیلان بر اساس شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM