مطالعه ارتباط مهارت های مدیریتی و اهرم مالی با بازده حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-11-12). برآورد ضرایب رگرسیون

یکی از مباحث اصلی تحلیلهای رگرسیونی، تخمین پارامترهای مدل می باشد. از آنجائیکه پارامترهای واقعی جامعه هیچگاه قابل نظاره و اندازه گیری نیستند(زیرا tεاساساً قابل مشاهد نیست)، در نتیجه می توان با تخمین پارمترها، مدل رگرسیونی نمونه را برآورد نمود. برای برآورد مدل های رگرسیون، بسته به نوع مدل، روشهای متفاوتی هست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 3-11-12-1).روش حداقل مربعات معمولی(OLS)

برای مدل‌های رگرسیون خطی، روش حداقل مربعات معمولی(OLS)[1] ساده ترین و مرسوم ترین روش برآورد می باشد. زیربنای فکری روش حداقل مربعات معمولی این می باشد که ضرایب مدل مقادیری اختیار کنند که مدل رگرسیون نمونه، بیشترین نزدیکی را به مشاهدات داشته باشد و به بیانی دیگر کمترین انحراف را از مشاهدات نشان دهد(یعنی مجموع مربعات پسماند به حداقل برسد).

روش OLS برای برآورد ضرایب نیاز به هیچ شرطی روی جمله اخلال ندارد اما برای آنکه ضرایب برآورد شده نااریب(بدون تورش) باشند و استنتاج آماری از طریق آنها امکان پذیر باشد، مستقر بودن فروض کلاسیک رگرسیون خطی الزامی می باشد. اگر بعد از انجام OLS، آزمون‌های آماری بر نقض یکی از فروض کلاسیک صحه بگذارند، دیگر بهره گیری از روش OLS برای برآورد مقادیر، مجاز نخواهد بود. در این صورت بایستی مدل یا روش برآورد تغییر داده گردد.به گونه سنتی در داده های مقطعی انتظار “واریانس ناهمسانی” و در دادهای سری زمانی انتظار” خود همبستگی” را داریم.(گجراتی، 1387).

3-11-12-2).روش حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS)

در صورت نظاره ی ناهمسانی واریانس ، می­توان از “روش حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS)[2]” برای برآورد ضرایب بهره گیری نمود. البته بهره گیری از این روش نیازمند حدس‌هایی در مورد ماتریس واریانس-کوواریانس جملات اخلال می باشد که در این مورد، بهره گیری از ماتریس واریانس-کوواریانس جملات اخلال مدل OLS برآورد شده به عنوان نقطه شروع و بهره گیری از روش‌های تکرار شونده[3] می­تواند راه گشا باشد.

[1].Ordinary Least Square

.Generally Least Square.2

Iterative.1

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش

  • آیا بین مهارتهای مدیریتی و بازده حقوق صاحبان سهام ، ارتباط معنی داری هست؟
  • آیا بین اهرم مالی وبازده حقوق صاحبان سهام ، ارتباط معنی داری هست؟

برای پاسخ به این دوسوال،ازسطح تحصیلات وتوانایی مدیر،به عنوان “شاخص های مهارت های مدیریتی” واز نسبت بدهی کل به دارایی کل واز نسبت بدهی بلند مدت به دارایی کل ،به عنوان “شاخص اهرم مالی”بهره گیری شده می باشد.

مطالعه ارتباط مهارتهای مدیریتی واهرم مالی با بازده حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری