تحلیل فضایی موانع و محدودیت­های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

مشارکت اجتماعی از انواع مهم مشارکت محسوب می­گردد. اگرچه تمامی اشکال مشارکت دارای نوعی ارتباط اجتماعی هستند و موضوعی جامعه­شناختی به شمار می­آیند، اما عرصه­هایی که به اقدام متقابل افراد و گروه­های اجتماعی با محیط پیرامونشان مربوط می باشد موضوع مشارکت اجتماعی می باشد. مشارکت­های محلی، روستایی، شهری، انواع انجمن­ها، اجتماعات، گروه­ها، سازمان­های داوطلبانه و غیر دولتی، حقوق شهروندی در وجوه اجتماعی آن و… از مظاهر مهم مشارکت اجتماعی به شمار می­رود.

مشارکت اجتماعی فرآیندی می باشد که از طریق آن، اجتماع، جماعت یا گروه، به هم می­پیوندند تا عملکردهای مورد انتظار یا مورد نیاز را به اجرا درآورند. همچنین فرآیندی می باشد که از طریق آن شخصیت انسانی شکل می­گیرد و فرد برای زندگی گروهی آماده می­گردد.

در مجموع مشارکت اجتماعی عبارت می باشد از فرآیندی مبتنی بر خرد جمعی و رفتاری آگاهانه و داوطلبانه که شرکت همه افراد ذینفع را در ابعاد برنامه ریزی و تصمیم­گیری، مدیریت، اجرا، ارزیابی و کنترل، تقسیم منافع و سود برای رسیدن به هدف در بر می­گیرد (غفاری و جمشیدزاده، 1390: 126).

سوالات یا اهداف این پایان نام

  • چه اقدامی در جهت توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستایی تحت پوشش کمیته امداد در منطقه سیستان تأثیر اساسی دارد؟
  • رفع موانع یا محدودیت‎های مطرح در توانمندسازی اجتماعی این خانوارها مستلزم چه نوع تغییراتی می باشد؟
  • آیا بین شدت اثرات موانع یا محدودیت­های مطرح در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی و سایر روستاها اختلاف معناداری قابل نظاره می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه