تحلیل فضایی موانع و محدودیت­های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

مشارکت اقتصادی، ابزار تولید اعمال قدرت و کنترل بر منابع در متن فضاست. مشارکت در فعالیت­های اقتصادی بر تاثیرگذاری در شیوه و پویش تولید، روابط حاکم بر این پویش و وسایل مادی تولید برای رفع نیازهای مادی و افزایش تولید متمرکز می باشد که در قالب مداخله و درگیر شدن افراد در نظام تصمیم­گیری مربوط به تخصیص منابع اقتصادی و مشارکت در سیاست توسعه اقتصادی نمود پیدا می­کند (سعیدی، 1382: 11). بر همین اساس مکانیسم مکانی- فضایی مشارکت در فعالیت­های اقتصادی را می­توان قدرت دسترسی متعادل به منابع و بهبود جایگاه اقتصادی افراد با هدف کنترل توزیع بهینه امکانات در جوامع محلی برشمرد که در سایه تولید اطلاعات، جذب سرمایه، برقراری اعتماد و ارتقای  مهارت در تصمیم­گیری شکل می­گیرد و به گونه کلی تعدیل کننده روابط حاکم بر تولید و مصرف عقلایی از منابع با رشد و توزیع متوازن می­باشد. هماهنگی این عناصر در کنار هم، تداعی­کننده فضای مشارکتی در فعالیت­های اقتصادی می­باشد (عنابستانی و همکاران، 1390: 3).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نام

  • چه اقدامی در جهت توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستایی تحت پوشش کمیته امداد در منطقه سیستان تأثیر اساسی دارد؟
  • رفع موانع یا محدودیت‎های مطرح در توانمندسازی اجتماعی این خانوارها مستلزم چه نوع تغییراتی می باشد؟
  • آیا بین شدت اثرات موانع یا محدودیت­های مطرح در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی و سایر روستاها اختلاف معناداری قابل نظاره می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه