تحلیل فضایی موانع و محدودیت­های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

  • بر طبق آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) مشخص گردید بیش­ترین عامل در موانع یا محدودیت­های مطرح در توانمندسازی اقتصادی خانوارهای مددجوی تحت پوشش کمیته امداد محدودیت منابع آب می­باشد.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • در مطالعه شدت اثرات موانع یا محدودیت­های مطرح در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی با سایر روستاهای سیستان، (بر اساس آزمون یومن ویتنی) اختلاف معنی­داری بین این 2 گروه از روستاها نظاره گردید.

 

1-1- پیشنهادات

کمیته امداد امام خمینی (ره) به عنوان یک نهاد انقلابی بیش از هر نهاد دیگری رسالت و مسئولیت فقر زدایی و توانمندسازی افراد محروم جامعه را بر عهده دارد. با این دیدگاه، در جهت کمک به بهبود و توانمندسازی خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، در نظر داشتن پیشنهادهای زیر توصیه می­گردد:

  • با در نظر داشتن اینکه رفع محدودیت­های ناشی از وابستگی آب مورد نیاز روستاهای سیستان به افغانستان بیش از هر عامل دیگری در توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستایی تحت پوشش کمیته امداد مؤثر می­باشد، لذا پیگیری دولت برای دریافت حقآبه ایران و تالاب بین المللی هامون از رودخانه هیرمند در چارچوب حقوق بین­الملل ضروری می­باشد.
  • با در نظر داشتن اینکه رفع موانع یا محدودیت‎های مطرح در توانمندسازی اجتماعی خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، مستلزم تقویت مشارکت­های مردمی در امور روستاهاست. لذا تقویت فرهنگ مشارکت و مشارکت دادن خانواده­ها در ارائه پیشنهاد جهت بهتر انجام شدن امور و کنترل امور انجام شده توسط خودشان می­تواند به عنوان عامل مشارکت و کار گروهی در افزایش توانمندسازی خانواده­های تحت طرفداری تأثیرگذار باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نام

  • چه اقدامی در جهت توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستایی تحت پوشش کمیته امداد در منطقه سیستان تأثیر اساسی دارد؟
  • رفع موانع یا محدودیت‎های مطرح در توانمندسازی اجتماعی این خانوارها مستلزم چه نوع تغییراتی می باشد؟
  • آیا بین شدت اثرات موانع یا محدودیت­های مطرح در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی و سایر روستاها اختلاف معناداری قابل نظاره می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه