تحلیل فضایی موانع و محدودیت­های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1- نتیجه­گیری

تردیدی نیست که شکوفایی هر جامعه­ای در بهبود پرورش منابع انسانی آن نهفته می باشد و بدین سبب می باشد که مسئولان سازمان­ها با یاری متخصصان رفتاری و منابع انسانی توجه خاصی را به پرورش مددجویان مبذول می­دارند. نتایج این پژوهش نشان داد که محدودیت منابع آب با میانگین 5020/0 رتبه اول، معضلات سازمانی با میانگین 4900/0 رتبه دوم، ویژگیهای شخصیتی و فردی سرپرست خانواده با میانگین 4365/0 رتبه  سوم، مشارکت با میانگین 4179/0 رتبه چهارم، درآمد و اشتغال با میانگین 3784/0 رتبه پنجم، منابع و روش های تولید با میانگین 2657/0 رتبه ششم، موانع و محدودیت های محیطی با میانگین 2423/0 رتبه هفتم، زیرساخت های روستا با میانگین 1272/0 رتبه هشتم، معضلات جسمی و روحی با میانگین 1021/0 رتبه نهم، سطح اطلاعات با میانگین 0707/0 رتبه دهم، هزینه های زندگی با میانگین 0433/0 رتبه یازدهم، امنیت با میانگین 0339/0 رتبه دوازدهم، معضلات اجتماعی خانواده با میانگین 0259/0 رتبه سیزدهم و سطح رضایت خانواده با میانگین 0160/0 رتبه چهاردهم در موانع و محدودیت­های مطرح در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی در خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد کسب کرده­اند. در ادامه نتایج حاصل از یافته­های پژوهش بر اساس مدل تحلیل سلسله مراتبی مورد مطالعه قرار می­گیرد.

سوالات یا اهداف این پایان نام

  • چه اقدامی در جهت توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستایی تحت پوشش کمیته امداد در منطقه سیستان تأثیر اساسی دارد؟
  • رفع موانع یا محدودیت‎های مطرح در توانمندسازی اجتماعی این خانوارها مستلزم چه نوع تغییراتی می باشد؟
  • آیا بین شدت اثرات موانع یا محدودیت­های مطرح در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی و سایر روستاها اختلاف معناداری قابل نظاره می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه