عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط مهارت های مدیریتی و اهرم مالی با بازده حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

4-3-2).آزمون نرمال بودن متغیر وابسته(SR)

قبل ازآزمون فرضیات بایدنرمال بودن متغیروابسته موردآزمون قرارگیرد،توزیع غیرنرمال این متغیرمنجربه تخطی ازمفروضات این روش برای تخمین پارامترها می گردد.لذالازم می باشد نرمال بودن توزیع متغیروابسته پژوهش موردآزمون قرارگیرد.دراین مطالعه این موضوع ازطریق آماره جارک-براموردبررسی قرار             می گیرد.فرض صفروفرض مقابل دراین آزمون به صورت زیرمی باشد:

H0: Normal Distributio

H1: Not Normal Distribution

از آنجائیکه احتمال آماره جارک- برا  در جدول(4-2)برای متغیر وابسته بازده حقوق صاحبان سهام کمتر از 5% می باشد، فرضیه صفر مبنی بر نرمال بودن توزیع متغیر مذکور رد می گردد.

در این راستا برای نرمال سازی متغیر مذکورازتبدیل جانسون [1]بهره گیری شده می باشد، که تابع تبدیل متغیروابسته درپیوست شماره (3) مطالعه و نشان داده شده می باشد. همانطورکه درپیوست شماره (3) نظاره می شوداحتمال آماره داده های اولیه برای متغیر وابستهبازده حقوق صاحبان سهام(SR)کمتراز05/0 می باشد که حاکی ازنرمال نبودن متغیروابسته می باشد که با نرمال سازی توسط نرم افزار هم در سطح 05/0 و هم در سطح 1/0 نرمال نشده، در نتیجه در این پژوهش با در نظر داشتن بزرگ بودن حجم نمونه (N>30)، و تعداد مشاهدات بالا، از قضیه حد مرکزی بهره می گیریم؛ از قضیه حد مرکزی می توان نتیجه گرفت که هر چه حجم پایه در نمونه برداری بزرگتر باشد، واریانس بین نمونه ها کمتر وتوزیع میانگین جوامع نمونه برداری شده به توزیع نرمال نزدیک تر می شودو نرمال بودن توزیع مورد نظر با افزایش تعداد تکرارها (n)افزایش می یابد(بدری و عبدالباقی،1389).

4-3-3). آزمون مانایی متغیرهای مدل

همانطور که در فصل سوم اظهار شدقبل از برآورد مدل به مقصود اطمینان از نتایج پژوهش و ساختگی نبودن روابط موجود در رگرسیون و معنی دار بودن متغیرها، اقدام به انجام آزمون مانایی و محاسبه ریشه واحد متغیرهای پژوهش در مدل ها گردید. آزمون مزبور با بهره گیری از نرم افزار Eviews7 و روش آزمون لوین، لین و چو[2] (2002)انجام گردید.درآزمون ریشه واحد فرضیه صفر بیانگر وجود ریشه واحد بوده و در صورتیکه احتمال جدول کوچکتر از 05/0 باشد به احتمال 95 درصد فرضیه صفر پذیرفته نمی گردد. نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد برای متغیرهای مدل به تبیین جدول (4-3)می باشد.

4-3-4). آزمون همخطی

قبل از برآورد مدل لازم می باشد تا عدم وجود هم خطی میان متغیرهای مستقل آزمون گردد. برای مطالعه وجود یا عدم وجود هم خطی میان متغیرهای مستقل پژوهش از تحلیل همبستگی بهره گیری شده می باشد؛  با محاسبه ضریب همبستگی پیرسون انجام می گردد. جدول (4-4)ضرایب همبستگی پیرسون  میان متغیرهای مستقل را نشان می دهد.

4-3-5).برآورد مدل و تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه های پژوهش

در پژوهش حاضر، مدل های پژوهش با بهره گیری از مدل داده های ترکیبی برآورد می شوند. بدین ترتیب که چند شرکت در طول زمان مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. در تجزیه و تحلیل داده های ترکیبی یک محیط بسیار غنی از اطلاعات  برای گسترش تکنیک های تخمین و نتایج قابل تحلیل فراهم  می گردد. در بسیاری از موارد، پژوهشگران می توانند از داده های ترکیبی، برای مواردی که نمی توان فقط به صورت سری زمانی یا فقط به صورت مقطعی مطالعه نمود، بهره بگیرند. همانگونه که در فصل سوم تصریح گردید در داده های ترکیبی آغاز به مقصود انتخاب بین روش های داده های تابلویی و داده های تلفیقی از”آزمون F لیمر”بهره گیری می گردد. اگر p-value محاسبه شده بیشتر از سطح خطای 5درصد باشد ازداده های تلفیقی(Pooled) و در غیر اینصورت از داده های تابلویی(Panel) بهره گیری خواهد گردید.

در صورتیکه داده ها به صورت تابلویی باشند، برای مطالعه این موضوع که آیا عرض از مبدأ به صورت اثرات ثابت می باشد یا اینکه در ساختار واحدهای مقطعی به صورت تصادفی اقدام می کند، از “آزمون هاسمن” بهره گیری می گردد. اگر احتمال آزمون هاسمن کوچکتر از 5 درصد باشد، فرض صفر(اثرات تصادفی) ردمی گردد و اثرات ثابت انتخاب می گردد و در صورتیکه احتمال آزمون هاسمن بزرگتر از 5 درصد باشد، فرض صفر رد نمی گردد و اثرات تصادفی انتخاب می گردد[1].

[1]. P-value >α   : H0    ,   P-value <α   : H1      (α=(سطح خطا

P-valueمیزان معقول بودن فرضیه ی صفر و α سطح خطا که در اینجا 5 درصد می باشد را نشان می دهد.

[1]. Johnson

[2]. Levin, Lin and Chu

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش

  • آیا بین مهارتهای مدیریتی و بازده حقوق صاحبان سهام ، ارتباط معنی داری هست؟
  • آیا بین اهرم مالی وبازده حقوق صاحبان سهام ، ارتباط معنی داری هست؟

برای پاسخ به این دوسوال،ازسطح تحصیلات وتوانایی مدیر،به عنوان “شاخص های مهارت های مدیریتی” واز نسبت بدهی کل به دارایی کل واز نسبت بدهی بلند مدت به دارایی کل ،به عنوان “شاخص اهرم مالی”بهره گیری شده می باشد.

مطالعه ارتباط مهارتهای مدیریتی واهرم مالی با بازده حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه - تز - رشته حسابداری