عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط مهارت های مدیریتی و اهرم مالی با بازده حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-1).مقدمه

اعتقاد اندیشمندان معاصر­­بر این می باشد که توسعه و پیشرفت علوم در چند دهه اخیر به مراتب بیشتر و جامعتر از پیشرفتی می باشد که کلیه علوم از بدو پیدایش خود تا پایان نیمه اول قرن بیستم داشته اند، شاید قبول این واقعیت قدری مشکل  باشد، اما پیشرفتی چنین شتابان مرهون بکارگیری روش های دقیق و صحیح علمی بوده می باشد.یک محقق پس از انتخاب و تعیین موضوع پژوهش بایستی به دنبال تعیین روش پژوهش باشد.انتخاب روش پژوهش بستگی به هدفها و موضوع پژوهش دارد.پس هنگامی می توان در مورد روش مطالعه انجام یک پژوهش تصمیم گرفت که، ماهیت موضوع پژوهش و هدف های آن مشخص باشد،به تعبیری روش پژوهش به محقق کمک می کند، شیوه و روشی را انتخاب و آغاز کند تا بتواند هرچه سریع تر به پاسخ یا پاسخ هایی که برای پرسش های خود در نظر گرفته می باشد دست یابد.در واقع روش پژوهش علمی شامل اندازه گیری و ارزیابی و مقایسه عوامل بر اساس اصول و موازین پذیرفته شده از طرف دانشمندان، برای حل معضلات و  مسائل ومستلزم قدرت اندیشه و ظرفیت تعمق،تشخیص،قضاوت و ابتکارات می باشد (سرمد و همکاران،1381).

بر این اساس، در فصل جاری روش پژوهش و شیوه ی استدلال علمی تشریح می گردد.

در آغاز مسئله ی پژوهش اظهار و فرضیات، تدوین می شوند. سپس روش پژوهش و مباحث مربوط به جامعه و نمونه آماری ارائه می گردد. در ادامه روش های آماری به کار رفته در تجزیه و تحلیل داده ها، به  گونه ای که محقق نسبت به تعمیم نتایج به جامعه آماری اطمینان نسبی داشته باشد، مطرح می گردد؛ و در انتها، نحوه ی محاسبه ی متغیرهای اساسی پژوهش و روش های آماری به کار رفته برای آزمون فرضیات، تشریح  می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-2). سوالات و فرضیات پژوهش

3-2-1). سوالات پژوهش

  • آیا بین مهارتهای مدیریتی و بازده حقوق صاحبان سهام ارتباط معنی داری هست؟
  • آیا بین اهرم مالی و بازده حقوق صاحبان سهام ارتباط معنی داری هست؟

برای پاسخ به این دو سوال،از سطح تحصیلات و توانایی مدیر به عنوان “شاخص های مهارتهای مدیریتی” و از نسبت کل بدهی به کل دارایی و نسبت بدهی بلند مدت به کل دارایی به عنوان “شاخص های اهرم مالی” بهره گیری و فرضیات ذیل طرح ریزی شدند:

3-2-2). فرضیات پژوهش

فرضیه اصلی اول :بین مهارتهای مدیریتی و بازده حقوق صاحبان سهام  ارتباط معنی داری هست.

فرضیه فرعی 1-1.بین توانایی مدیر و بازده حقوق صاحبان سهام  ارتباط معنی داری هست.

فرضیه فرعی 1-2.بین سطح تحصیلات مدیر و بازده حقوق صاحبان سهام ،ارتباط معنی داری هست.

فرضیه اصلی دوم :بین اهرم مالی و بازده حقوق صاحبان سهام،  ارتباط معنی داری هست.

فرضیه فرعی 2-1.بین نسبت کل بدهی به کل دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام  ارتباط معنی داری هست.

فرضیه فرعی 2-2.بین نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام  ارتباط معنی داری هست.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش

  • آیا بین مهارتهای مدیریتی و بازده حقوق صاحبان سهام ، ارتباط معنی داری هست؟
  • آیا بین اهرم مالی وبازده حقوق صاحبان سهام ، ارتباط معنی داری هست؟

برای پاسخ به این دوسوال،ازسطح تحصیلات وتوانایی مدیر،به عنوان “شاخص های مهارت های مدیریتی” واز نسبت بدهی کل به دارایی کل واز نسبت بدهی بلند مدت به دارایی کل ،به عنوان “شاخص اهرم مالی”بهره گیری شده می باشد.

مطالعه ارتباط مهارتهای مدیریتی واهرم مالی با بازده حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری