عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط مهارت های مدیریتی و اهرم مالی با بازده حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-3)اهرم:

اغلب شرکت ها ، از بدهی در ساختار سرمایه خود بهره گیری می کنند.ساختار بدهی یکی از شاخص های مهم تعیین کننده ی موفقیت شرکت می باشد وباعث رشد پایدار شرکت می گردد.از این رو تصمیمات معطوف به ساختار بدهی برای بقای تجاری شرکت، حیاتی هستند.با این حال انتخاب ساختار بدهی ساده نیست وتصمیمگیری اشتباه منجر به هدایت شرکت به بحران و ورشکستگی می گردد(احمد شیخ و ونگ ،2011).

لیلانه وتافت[1](2002)تبیین کردند که شرکت های دارای اهرم بالاتر، تمایل به انتخاب سررسید طولانی تر بدهی دارندوبالعکس. اهرم بهینه بستگی به سررسید بدهی دارد و وقتی شرکت با بدهی های کوتاه مدت تأمین مالی گردد،ارزش شرکت به شدت کاهش می یابد.

موریس[2](2004)نیز بحث می کند که شرکت ها با نسبت بدهی بالاتر تمایل به انتشار بدهی بلند مدت دارند،به این مقصود که با تأخیر بیشتری در معرض ریسک ورشکستگی قرار گیرند.از سوی دیگر تئوری های مالکیت ونمایندگی اثر منفی بر ساختار سررسید بدهی پیش بینی می کنند،پس اثر اهرم برسررسید بدهی هنوز ناشناخته می باشد.

دیاموند[3] (1999) معتقد می باشد شرکت ها ی بااهرم بالا ،بدهی بلند مدت را برای اجتناب از نقدینگی با بهینگی اندک ترجیح می دهند؛زیرا به شرکت ها زمان بیشتری برای باز پرداخت بدهی خود می دهد.

کورنر[4](2007)اهرم بعنوان یک تئوری مستقل می تواند برای عوامل تعیین کننده ساختار سررسید بدهی، مورد بحث قرار گیرد.

فلانری[5](2001)معتقد می باشد که شرکت های با بدهی بیشتر می توانند ریسک تأمین مالی مجدد خودرابا استقراض بدهی بلند مدت حداقل سازند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

دنیس وهمکاران [6](2000)بحث می کنند که اهرم اثر منفی بر سررسید بدهی دارد،زیرا هزینه های نمایندگی مشکل سرمایه گذاری کمتر ازواقع رابا دو راهبرد می تواند کاهش دهد.کاهش اهرم ویا کوتاه کردن سررسید بدهی. این دو استراتژی تأمین مالی می تواند جانشین یکدیگر باشد.از این تئوری اهرم تاحدزیادی وابسته به تئوری هزینه های نمایندگی می باشد.

[1].Leleneh & Taft.

[2].Moris.

[3].Diamond.

[4].Korner.

[5].Flaneri.

[6].Deniz&et al

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش

  • آیا بین مهارتهای مدیریتی و بازده حقوق صاحبان سهام ، ارتباط معنی داری هست؟
  • آیا بین اهرم مالی وبازده حقوق صاحبان سهام ، ارتباط معنی داری هست؟

برای پاسخ به این دوسوال،ازسطح تحصیلات وتوانایی مدیر،به عنوان “شاخص های مهارت های مدیریتی” واز نسبت بدهی کل به دارایی کل واز نسبت بدهی بلند مدت به دارایی کل ،به عنوان “شاخص اهرم مالی”بهره گیری شده می باشد.

مطالعه ارتباط مهارتهای مدیریتی واهرم مالی با بازده حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخی بگذارید