عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل محتوایی پژوهش

شرط اساسی تعالی سازمانی، اعتقاد و اقدام به این مفاهیم در تمامی سازمان و بویژه در بین مدیران ارشد آن می باشد. در مدل تعالی EFQM این مفاهیم بنیادین به تبیین زیر هستند: (محمدی، 1386،ص 49)

نتیجه گرایی: سازمانی که می‌خواهد سرآمد باشد، بایستی به گونه‌ای کار کند که به نتیجه مطلوب دست پیدا کند و این نتیجه بایستی نظر تمامی ذینفعان سازمان را به گونه متوازن، جلب کند (ایجاد توازن یعنی توجّه به نظر همه برحسب اندازه اهمیّت هر کدام). ذینفعان سازمان عبارتند از کارکنان، مشتریان، تأمین کنندگان، جامعه، سهامداران و سایر کسانی که منافع مالی در سازمان دارند.

مشتری مداری: از آنجا که داوری نهایی در مورد کیفیّت محصولات و خدمات با مشتری می باشد، جلب نظر مشتری اهمیّت زیادی دارد. ایجاد وفاداری در مشتری و بدست آوردن سهم بازار، تنها از طریق توجّه جدّی به نیازهای مشتریان فعلی و بالقوّه امکان پذیر می باشد.

– رهبری و ثبات در مقاصد: رهبری یعنی تعیین اهداف و ایجاد انگیزه در افراد برای کوشش در جهت دستیابی به اهداف سازمان. در سازمان سرآمد، مدیران در حرف و اقدام، الهام‌بخش کارکنان برای کوشش در جهت تعالی سازمان هستند.

مدیریت مبتنی بر فرآیندها و واقعیّت‌ها: سازمانی که می‌خواهد سرآمد باشد، بایستی به کمک مجموعه‌ای از سیستم‌ها، فرآیندها و واقعیّت‌های مرتبط و به هم پیوسته، مدیریت گردد.

– توسعه و مشارکت کارکنان: سازمانی که می‌خواهد سرآمد باشد، بایستی مشارکت کارکنان را در امور به حداکثر برساند. برای بهره گیری از تمامی توان بالقوّه کارکنان سازمان، بهترین کار، توانمند کردن کارکنان در انجام کارهایشان می باشد.

– یادگیری، نوآوری و بهبود مستمر: سازمانی که می‌خواهد سرآمد باشد، بایستی وضع موجود را به چالش بطلبد و به یادگیری و نوآوری در سازمان اهمیّت زیادی بدهد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش مطالعه و ارزیابی عملکرد  شعب بانک تجارت استان گیلان بر اساس شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM می باشد.

همچنین برای دستیابی به هدف اصلی این پژوهش، تعدادی اهداف ویژه نیز تدوین گردیده که عبارتند از:

1- تعیین امتیاز معیار رهبری در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

2- تعیین امتیاز معیار کارکنان در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

3- تعیین امتیاز معیار راهبردها و خطی مشی در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

4- تعیین امتیاز معیارمنابع و شرکاء در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

5-تعیین امتیاز معیار فرآیندها در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

6- تعیین امتیاز معیارنتایج کارکنان در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

7- تعیین امتیاز معیارنتایج مشتریان در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

8- تعیین امتیاز معیارنتایج جامعه در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

9- تعیین امتیاز معیارنتایج کلیدی در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت استان گیلان بر اساس شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید