عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

 1. نتیجه گرایی:

تعریف :سازمان سرآمد به نتایجی دست می یابد که تمامی ذینفعان سازمان را مشعوف می کند.

چگونه این مفهوم در اقدام اجرا می گردد:

در محیط دنیای امروز، تغییرات سریعی اتّفاق می افتد و نیازها و انتظارات ذینفعان اغلب به سرعت تغییر
می کند. سازمان های سرآمد، نیازها و انتظارات ذینفعان خود را اندازه گیری کرده و از آن فراتر می طریقه، تجارب و تصوّرات ذینفعان را نسبت به خودشان برآورده می کنند و عملکرد دیگر سازمان ها را در این خصوص نظاره و بازنگری می نمایند. اطّلاعاتی که برای این نظاره ها و اندازه گیری ها بکار می طریقه از ذینفعان فعلی و آتی سازمان گردآوری می گردد. این سازمان ها از این اطّلاعات برای تعیین، پیاده سازی و بازنگری خط مشی ها، استراتژی ها، اهداف بلند مدت، اهداف کوتاه مدت، معیارها و برنامه های کوتاه مدت، میان مدّت و بلند مدّت بهره گیری می کنند. اطّلاعات گردآوری شده به سازمان کمک می کند تا به مجموعه متوازنی از نتایج برای ذینفعان دست یافته و آن را توسعه بخشد.

مزایایی که از بکارگیری این مفهوم عاید سازمان می گردد:

 • ایجاد ارزش افزوده برای تمامی ذینفعان سازمان
 • موفّقیّت پایدار برای تمامی ذینفعان سازمان
 • درک نیازمندیها عملکردی حال و آینده که به سازمان در تعیین اهداف کمک می کند.
 • ایجاد هم راستایی و تمرکز در سطح سازمان
 • مشعوف کردن ذینفعان سازمان (کالومورا،2007)
 1. مشتری مداری:

تعریف: سازمان سرآمدارزش پایدار برای مشتری ایجاد می نماید.

چگونه این مفهوم در اقدام اجرا می گردد:

سازمان های سرآمد مشتریانشان را می شناسند و از نزدیک با آنها آشنا هستند. آنها می دانند که مشتریان، داوران نهایی درمورد کیفیّت محصولات و خدمات سازمان هستند. آنها می دانند که از طریق تمرکز شفّاف بر انتظارات و نیازهای مشتریان بالقوّه و بالفعل و حفظ مشتریان، شاخص هایی زیرا سهم بازار و اعتماد و وفاداری مشتریان به حداکثر می رسد. این سازمان ها پاسخگوی نیازها و انتظارات فعلی مشتریان هستند و برای بهبود پاسخگویی به مشتریانشان، آنها را به بخش های مختلف تقسیم می کنند. آنها فعّالیّتهای رقبا را نظاره و نظارت کرده و مزیّتهای رقابتی آنها را درک می نمایند. این سازمان ها به درستی نیازها و انتظارات آینده مشتریان را پیش بینی می کنند و به گونه ای اقدام می کنند که این نیازها را برآورده کرده و در صورت امکان از آن نیز فراتر می طریقه. آنها تجارب و تصوّرات مشتریانشان را نظاره و مرور کرده، در صورت خطا به سرعت و به گونه مؤثّری پاسخگو هستند و روابطی عالی با تمام مشتریانشان مستقر می کنند.

مزایایی که از بکارگیری این مفهوم عاید سازمان می گردد:

 • وجود مشتریان مشعوف شده
 • سطح بالای مشتریان و جلب اعتماد آنها
 • توسعه ی سهم بازار
 • موفّقیّت پایدار سازمان
 • کارکنان با انگیزه

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش مطالعه و ارزیابی عملکرد  شعب بانک تجارت استان گیلان بر اساس شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM می باشد.

همچنین برای دستیابی به هدف اصلی این پژوهش، تعدادی اهداف ویژه نیز تدوین گردیده که عبارتند از:

1- تعیین امتیاز معیار رهبری در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- تعیین امتیاز معیار کارکنان در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

3- تعیین امتیاز معیار راهبردها و خطی مشی در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

4- تعیین امتیاز معیارمنابع و شرکاء در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

5-تعیین امتیاز معیار فرآیندها در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

6- تعیین امتیاز معیارنتایج کارکنان در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

7- تعیین امتیاز معیارنتایج مشتریان در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

8- تعیین امتیاز معیارنتایج جامعه در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

9- تعیین امتیاز معیارنتایج کلیدی در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت استان گیلان بر اساس شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM