عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

تعاریف و مبانی نظری ارزیابی عملکرد

2-2-1  تعریف ارزیابی عملکرد

برای اینکه مدیریت کنیم بایستی بتوانیم که اندازه بگیریم. این عبارت یکی از کلیدی ترین فاکتورهای مدیریت می باشد. لذا برای نیل به این مقصود بحث ارزیابی عملکرد مطرح می گردد. در ارزیابی عملکرد ما از اندازه دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده آگاه می شویم، وضعیّت جاریمان را با طریقه گذشته مقایسـه می کنیم و وضعیّت خویش را در قبال رقبا مــی سنجیم، نقاط ضعف و قوّتمان را به مقصود ترمیم آنها شناسایی می کنیم. در ارزیابی عملکرد قبلاً فقط موارد مالـی مدّنظــر قرار مـی گرفت اما امروزه دیگر فقط به  معیارهای مالی بسنده نمی گردد و فاکتورهای دیگری نیز، مورد توجّه قرار می گیرند. از واژه «ارزیابی عملکرد» تعاریف بسیاری ارائه شده می باشد. به مقصود درک صحیح هر پدیده یا موضوع لازم می باشد آن پدیده تعریف تا برداشت و فهم مشترکی حاصل گردد. موضوع ارزیابی عملکرد نیز از این قاعده مستثنی نیست. خاطر نشان می گردد با توجّه به تشابه نسبی، مفهوم ارزیابی در بعد کارکنان، سپس در بعد بهره گیری از منابع و امکانات، و نهایتاً در قالب سازمانی تعریف ‌گردد.وردر[1] و دیویس [2] عقیده دارند: ارزیابی عملکرد فرآیندی می باشد که عملکرد شاغل با آن اندازه‌گیری می گردد و هنگامیکه درست انجام گردد کارکنان، سرپرستان، مدیران و نهایتاً سازمان از آن بهره‌مند خواهد گردید.کاسیو [3] ارزیابی عملکرد را توصیف نظام‌دار نقاط قوّت و ضعف عملکرد فرد یا گروه در ارتباط با اجرای وظایف محوّله تعریف می کند.ارزیابی عملکرد در بعد نحوه بهره گیری از منابع و امکانات در قالب شاخص‌های کارایی اظهار می گردد. اگر در ساده‌ترین تعریف، نسبت داده به ستاده را کارایی بدانیم، نظام ارزیابی عملکرد در واقع اندازه کارایی تصمیمات مدیریت در خصوص بهره گیری بهینه از منابع و امکانات را مورد سنجش قرار می‌‌دهد.ارزیابی عملکرد در بعد سازمانی معمولاً مترادف با اثربخشی فعّالیّتها می باشد. مقصود از اثربخشی اندازه دستیابی به اهداف و برنامه‌ها با ویژگی کارآ بودن فعّالیّت ها و عملیّات می باشد (رحیمی  ،1385). به گونه کلّی ارزیابی عملکرد به فرآیند سنجش و اندازه‌گیری عملکرد دستگاهها در دوره‌های مشخّص به گونه‌ای که انتظارات و شاخصهای مورد قضاوت برای دستگاه ارزیابی شونده شفّاف و از قبل به آن ابلاغ شده باشد، اطلاق می گردد. (طبرسا، 1378)

[1] .verder

[2] .davis

[3] .casio

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش مطالعه و ارزیابی عملکرد  شعب بانک تجارت استان گیلان بر اساس شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM می باشد.

همچنین برای دستیابی به هدف اصلی این پژوهش، تعدادی اهداف ویژه نیز تدوین گردیده که عبارتند از:

1- تعیین امتیاز معیار رهبری در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

2- تعیین امتیاز معیار کارکنان در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

3- تعیین امتیاز معیار راهبردها و خطی مشی در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

4- تعیین امتیاز معیارمنابع و شرکاء در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

5-تعیین امتیاز معیار فرآیندها در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

6- تعیین امتیاز معیارنتایج کارکنان در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

7- تعیین امتیاز معیارنتایج مشتریان در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

8- تعیین امتیاز معیارنتایج جامعه در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

9- تعیین امتیاز معیارنتایج کلیدی در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت استان گیلان بر اساس شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM