عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

1 مقدمه

در این فصل در مورد روش پژوهش، منابع جمع آوری داده ها، نحوه گردآوری داده ها، نحوه
نمونه گیری و تعیین اندازه آن بحث خواهد گردید. ابزار اصلی جمع آوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه می باشد و نوع تحلیل این پایان نامه نیز مقایسه ای می باشد که در ادامه به معرّفی پرسشنامه و تبیین بیشتر در مورد روش پژوهش پرداخته خواهد گردید.

3-2 روش پژوهش

روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و روش گردآوری داده ها ، میدانی و از نظر نوع تحلیل در شاخه مقایسه ای می باشد. این پژوهش از این نظر کاربردی می باشد که نتایج آن برای
گروه های مختلف برنامه ریزان و مدیران قابل بهره گیری می باشد و از این جهت توصیفی می باشد، که  به فرآیندهای جاری و آثار مشهود در زمان حال توجّه دارد. همچنین در این پژوهش مقایسه میانگین ها هدف اصلی پژوهش می باشد تا مشخّص گردد با توجّه به معیارهای 9 گانه مدل تعالی سازمانی EFQM  (پنج معیار توانمندسازها و چهار معیار نتایج) در سطح بانک های تجارت سراسر استان گیلان در بین وضع موجود و وضع مطلوب تفاوت معنی داری هست یا خیر.

3-3 توصیف آزمودنی های پژوهش(جامعه و نمونه آماری)

3-3-1 جامعهء پژوهش 

جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی تصریح دارد که محقّق می خواهد به پژوهش درمورد آنها بپردازد (سکاران، 1380، ص294). به بیانی دیگر جامعه آماری مجموعه ای از اعضای حقیقی یا فرضی می باشد که نتایج پژوهش به آن انتقال داده می گردد و حداقل در یک صفت مشترک می باشند(خاکی، 1389، ص250). جامعه آماری این پژوهش نیز کلیّه پرسنل بانک تجارت سراسر استان گیلان در حدود 614نفر می باشد (بر اساس آمار اداره کارگزینی بانک تجارت استان گیلان). این نکته خاطر نشان می گردد که مقصود از پرسنل در این پژوهش کارکنانی هستند که با توجّه به اطّلاعاتی که محقّق در زمینه مدل تعالی سازمانی و معیارهای آن ارایه می نماید بتوانند به سؤالات پرسشنامه پاسخ مناسب دهند.  

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش مطالعه و ارزیابی عملکرد  شعب بانک تجارت استان گیلان بر اساس شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM می باشد.

همچنین برای دستیابی به هدف اصلی این پژوهش، تعدادی اهداف ویژه نیز تدوین گردیده که عبارتند از:

1- تعیین امتیاز معیار رهبری در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

2- تعیین امتیاز معیار کارکنان در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

3- تعیین امتیاز معیار راهبردها و خطی مشی در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

4- تعیین امتیاز معیارمنابع و شرکاء در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

5-تعیین امتیاز معیار فرآیندها در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

6- تعیین امتیاز معیارنتایج کارکنان در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

7- تعیین امتیاز معیارنتایج مشتریان در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

8- تعیین امتیاز معیارنتایج جامعه در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

9- تعیین امتیاز معیارنتایج کلیدی در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت استان گیلان بر اساس شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید