عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

اظهار مسئله

مدل سرآمدی گسترده ترین ابزار خود ارزیابی در جهان می باشد و مبنای طرّاحی جوایز ملی در کشور های مختلف ازجمله ایران می باشد. تحقیقات زیادی نشان داده اند که بهره گیری از مدل های ارزیابی مدیریتی مانند مدل سرآمدی بر عملکردسازمان ها تاثیر مثبت دارد.(ملکی،ایزدی،1389)

از آنجاییکه سازمان ها بایستی به گونه مستمر عملکرد خود را مورد ارزیابی قرار دهند و استراتژی های آتی خود را بر اساس این ارزیابی ها تدوین نمایند از بین مدل های فراوانی که برای ارزیابی عملکرد طرّاحی شده می باشد در این پژوهش از شاخص های مدل تعالی سازمانی برای سنجش و ارزیابی عملکرد بانک تجارت استان گیلان بهره گیری شده می باشد.

مزایای مدل تعالی سازمان:

  • برخورداری این مدل از دیدگاه سیستماتیک و فراگیر
  • مدیریت مبتنی بر فرآیندهای سازمانی
  • توجّه ویژه به نتایج کسب شده توسط سازمان
  • ارزیابی مبتنی بر واقعیّات
  • مشارکت گسترده کارکنان
  • شناسایی نقاط قوّت و زمینه‌های قابل بهبود
  • ارائه تصویر واقعی از فعّالیّتهای سازمان
  • تبادل تجربیّات درون و برون سازمانی با بکارگیری ابزار بهینه کاوی
  • بهره گیری از رویکرد خود ارزیابی به مقصود تعالی سازمان

(ملکی،ایزدی،1389)

همچنین مدلی که مبنای ارزیابی و اهدای جایزه های بهره وری و تعالی سازمانی در بخش صنعت و معدن ایران قرار گرفته می باشد منطبق بر مدلEFQM  می باشد. جایزه ملّی تعالی سازمانی در بخش‌های ذیل اجرا می گردد:

بخش ساخت و تولید

بخش خدمات

بخش سلامت

بخش آموزش

بخش عمومی

که بانک ها در بخش خدمات جای می گیرند.(بیک زاده،بهبودی،1388)

بازار رقابتی امروز دارای تغییرات سریع و زیادی در عرضه محصولات و خدمات متنوّع و با کیفیّت شده می باشد که ریشه اصلی این تغییرات در نیازها و خواسته های مشتریان می باشد . لذا سازمان ها و شرکت های تولیدی و خدماتی به مقصود پاسخ گویی مطلوب به نیازهای فراوان ومتنوّع مشتریان و نیز موفّقیّت در بازار، مستمرًا کوشش می نمایند تا با بهره گیری از فنون مناسب و روزآمد همچون مدیریت کیفیّت فراگیر،جایزه کیفیّت مالکوم بالدریج[1]،الگوی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیّت و غیره به اهداف خود نائل شوند.الگوی تعالی سازمانی به مقصود شناسایی اندازه دستیابی سازمان ها به کیفیّت و عملکرد برتر و اندازه رشد آگاهی آنها نسبت به اهمّیّت کیفیّت و تعالی عملکرد تحت یک قالب رقابتی به وجودآمده می باشد . الگوی فوق در اکثر کشورهای اروپایی به عنوان چارچوب برتری سازمانی و مبنای اکثر جوایز ملّی یا محلّی کیفیّت مطرح می باشد. دلیل اصلی اثربخشی الگوی تعالی اروپا بهره گیری گسترده ا ز آن به عنوان سیستم مدیریتی و رشد حاصله در زمینه خود ارزیابی سازمان ها ذکر گردیده می باشد . این الگو یک چارچوب غیرتجویزی می باشد واعتقاد بر این می باشد که رویکردهای زیادی را برای دستیابی به برتری پایدار و بهبود مداوم داراست(ملکی،ایزدی،1389)

در دستگاههای اجرائی، عملکرد موضوع اصلی میباشد و مدیریت مؤثر بستگی به اندازهگیری، ارزیابی، برنامه ریزی و بهبود عملکرد سازمانی دارد. از این رو طی چند دهه گذشته کوشش های بسیاری برای تعریف شاخص هاوارائه الگوهایی در این خصوص صورت گرفته می باشد به عقیده صاحبنظران، نظام ارزیابی بستر مناسبی را برای ارتقاء کیفیت خدمات و شفّافیّت عملکرد ایجاد می ‌کند که با استقرار آن امکان درس گرفتن از اشتباهات فراهم میشود و ذخیره تجارب و حجم آموخته های سازمانی فزونی و درصد بروز اشتباهات کاهش می یابد. از این رو سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال1381، آئین نامه ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرائی کشور را تصویب و مورّخ 28/10/1381 به کلیّه دستگاههای اجرایی کشور ابلاغ نمود.به منظورتشویق داده های صنعتی، کشاورزی، خدماتی دولتی و غیردولتی ودر راستای ارتقای سطح بهره وری به دولت اجازه داده شده می باشد که جایزه ملّی بهره وری را با بهره گیری از الگوی تعالی سازمانی طرّاحی وتوسّط سازمان ملّی بهره وری ایران به واحدهای بهره ور در سطوح مختلف اهدا کند.

ذکر این نکته ضروری می باشد که در ایران الگوی تعالی سازمانی با نام جایزه ملّی بهر ه وری وتعالی سازمانی شناخته شده و جا یزه مذکور توسّط موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی اهدا می گردد .معیارهای الگوی تعالی سازمانی که مبنای ارزیابی یک سازمان قرار می گیرند، به دو دسته توانمند سازها ونتا یج تقسیم می شوند . (ملکی،ایزدی،1389)

مدلEFQMدر سال 1991 بعنوان مدل تعالی کسب و کار معرّفی گردید که در آن چارچوبی برای قضاوت و خود ارزیابی سازمانی و نهایتاً دریافت پاداش کیفیّت اروپایی ارائه گردید، این اقدام در سال 1992 عملی گردید. این مدل نشان دهنده مزیّت های پایداری می باشد که یک سازمان متعالی بایستی به آنها دست یابد. این مدل به سرعت مورد توجّه شرکت های اروپایی قرار گرفت و مشخّص گردید که سازمانهای بخش عمومی و صنایع کوچک هم علاقه دارند از آن بهره گیری کنند.از میان سه مدل دمینگ[2] و مالکوم بالدریج [3]و EFQMکه از معروف ترین مدلهای تعالی سازمانی هستند مدلEFQMعمومیّت و استقبال بیشتری در سطح جهان یافته می باشد.

EFQM  یک چارچوب و الگوی خود ارزیابی می باشد که موجب حرکت و هدایت فعّالیّتهای بهبود مستمر می گردد.

توجّه داشته باشید EFQM  :

یک استاندارد  مدیریت کیفیّت نیست

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

یک ابزار ممیزی نیست

مدل تعالی سازمانی به عنوان چارچوبی برای خودارزیابی سازمانی گسترش یافته و سازمان هایی که روی بهبود مستمر تمرکز دارند از این فرآیند به عنوان ابزاری توانمند برای نیل به این مقصود بهره جسته اند.
اعضای کمیته مرکزی EFQMاز مدیران عامل شرکت های اروپایی هستند که برای چهار سال انتخاب

می شوند. کمیته اجرائی نیز مرکّب از 20 عضو از همان سازمانها بوده که نه تنها بعنوان نماینده تام الاختیار در زمینه کیفیّت جامع انجام وظیفه می نمایند ،بلکه گزارشات لازم را به کمیته مرکزی ارائه می نمایند. اعضای کمیته اجرائیEFQMدر واقع تأثیر هدایت گر و پشتیبانی کننده استراتژیهای طرحهای عملیّاتی کسب و کار، نظارت بر پیشرفت طرحها و نهایتاً تدوین جهت کلّی مناسب برای تحقّق اهدا ف این سازمانها را به عهده دارند. در حال حاضر 19 کشور اروپایی باEFQMمشارکت می نمایند.(سومی [4]،2008)

مدل تعالی ؛ ساختار مدیریتی می باشد که با تکیه براصول و مفاهیم اساسی و توجّه داشتن به معیارهای اصلی مدیریت کیفیّت فراگیر و سیستم خودارزیابی موجبات پیشرفت و بهسازی را فراهم می ‌کند.مدل تعالی؛ ابزاری جهت سنجش اندازه استقرار سیستمها در سازمان و خودارزیابی و راهنمایی می باشد که مسیر فعّالیّت مدیران را برای بهبود عملکرد شناسایی و تعیین می ‌کند . پس پیام کلیدی مدل تعالی متّکی بر پاسخ دادن به دو سؤال می باشد که چگونه این مدل بعنوان یک ساختار مدیریتی مناسب و منطقی شناسایی میشود و چه کسانی می توانند در این زنجیره ارتباط و تعاملات تأثیر اساسی را اعمال کند. سطح اول این مدل اهداف کلّی و در سطح بعدی اهداف کلّی به درجات و مقیاس های کمّی و قابل اندازه گیری تجزیه و تبدیل میشوند. (سومی،2008)

از طرفی دیگر مدل تعالی سازمانی در شرایطی در ایران مطرح می گردد که در جهان بیش از 70 مدل سرآمدی ملی و 90 جایزه کیفیّت هست که عموماً بهره گرفته از مدل های EFQM و بالدریج بوده و بسوی یکدیگر همگرا شده اند . گویا زبان رقابت در همه جای دنیا یکی می باشد که مؤسّسات اقتصادی را از آموختن الفبای مدیریت فراگیر سازمان گریزی نیست.لزوم رقابت پذیرشدن بخش صنعت و معدن با رویکرد جهانی و توسعه مشارکت ها و ادغام های صنعتی با جهان برای امکان دستیابی به بازار جهانی و ایجاد اعتبار جهانی برای این بخش باعث گردید که در وزارت صنایع و معادن طرّاحی مدلی جهانی مورد توجّه و اقدام قرار گیرد مدلهایی که چندین سال بود جوامع صنعتی جهانی آنها را پذیرفته و دنبال کرده بودند. بالا رفتن سطح رقابت در بانک ها و مؤسّسات مالی و اعتباری در دنیا و حسّاس بودن مشتریان این بنگاهها ، ضرورت تدوین برنامه های مورد تصریح در این بخش را دو چندان کرده می باشد (نجمی و همکاران، 1388،ص18).

[1].malkolmbaldrige

[2].deming

[3].malkolmbaldrige

[4].Su me

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش مطالعه و ارزیابی عملکرد  شعب بانک تجارت استان گیلان بر اساس شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM می باشد.

همچنین برای دستیابی به هدف اصلی این پژوهش، تعدادی اهداف ویژه نیز تدوین گردیده که عبارتند از:

1- تعیین امتیاز معیار رهبری در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

2- تعیین امتیاز معیار کارکنان در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

3- تعیین امتیاز معیار راهبردها و خطی مشی در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

4- تعیین امتیاز معیارمنابع و شرکاء در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

5-تعیین امتیاز معیار فرآیندها در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

6- تعیین امتیاز معیارنتایج کارکنان در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

7- تعیین امتیاز معیارنتایج مشتریان در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

8- تعیین امتیاز معیارنتایج جامعه در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

9- تعیین امتیاز معیارنتایج کلیدی در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت استان گیلان بر اساس شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM