تحلیل فضایی موانع و محدودیت­های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

– ترکیب جنسی جمعیت

تفاوت­های عددی بین دو جنس، به علت تأثیر­های متفاوتی که از لحاظ فیزیولوژیکی اقتصادی و اجتماعی دارند، برای جغرافیدانان دارای اهمیت می­باشد (مهدوی، 1386: 127). نسبت جنسی عبارت می باشد از نسبت تعداد مردان به زنان که به صورت درصد اظهار می­گردد:

100×  نسبت جنسی

که در آن، M تعداد مردان و F تعداد زنان می باشد.

بر طبق آمار سال 1390 جمعیت کل منطقه سیستان 343226 نفر برآورد شده می باشد، که از این تعداد 113060 نفر مرد و 113283 نفر زن در منطقه سیستان می­باشد. نسبت جنسی در شهرستان هیرمند و زهک به ترتیب برابر با  80/99 می­باشد. جدول 3-3 نسبت جنسی منطقه سیستان را نشان می­دهد.

 

– بعد خانوار

یکی دیگر از شاخص­های جمعیتی بعد خانوار می باشد. هرچه اندازه باروری و زاد و ولد در روستاها بیشتر باشد، تعداد خانواده گسترده­تر شده و بعد خانوار بالاتر خواهد رفت. بر همین اساس متوسط بعد خانوار عبارت می باشد از متوسط تعداد افراد در خانوار و از تقسیم تعداد جمعیت به تعداد کل خانوار حاصل می­گردد:

سواد

در بین پارامترهای جمعیتی، ترکیب سواد به علت ارتباط مستقیم آن با سطح توسعه نواحی و پیشرفت اجتماعی آن از جایگاه مهمی برخوردار می باشد. در واقع، طریقه با سوادی نشان دهنده حیات اقتصادی و اجتماعی یک جامعه می باشد که به آن نایل شده می باشد (جوان،1380: 156).

در منطقه سیستان از 123132 نفر باسواد، 66554 نفر مرد باسواد و 56558 نفر زن باسواد هستند. جدول 3-5 تعداد باسوادی در منطقه سیستان را نشان می­دهد.

سوالات یا اهداف این پایان نام

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • چه اقدامی در جهت توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستایی تحت پوشش کمیته امداد در منطقه سیستان تأثیر اساسی دارد؟
  • رفع موانع یا محدودیت‎های مطرح در توانمندسازی اجتماعی این خانوارها مستلزم چه نوع تغییراتی می باشد؟
  • آیا بین شدت اثرات موانع یا محدودیت­های مطرح در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی و سایر روستاها اختلاف معناداری قابل نظاره می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه