تحلیل فضایی موانع و محدودیت­های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

  • جمعیّت و ویژگی­های آن

آثاری که ساختارهای اجتماعی نظیر جمعیت، اقتصاد، فرهنگ، سواد و . . . بر توسعه یک کشور و نواحی روستایی دارد، مانند عوامل مهم در این زمینه تلقی می­گردد، زیرا که بدون مطالعه ابعاد اجتماعی یک مکان، برنامه ریزی توسعه نتیجه تاثیر نخواهد داشت. مطالعه جمعیت منطقه سیستان به عنوان گامی اساسی در فرآیند این پژوهش به شمار می­رود، زیرا که دراین شهرستان مسائل و معضلات جمعیتی، سطح پایین سواد و … هست؛ لذا در این پژوهش کوشش شده می باشد به مقصود کاربردهایی که در توسعه روستایی دارد، به شناخت دقیق عوامل و شاخص­های جمعیتی پرداخته گردد.

آمارگیری سال 1365 مرکز آمار ایران، جمعیت منطقه سیستان 274611 نفر سرشماری کرده می باشد و بعد خانوار این شهرستان طی سال 65 برابر 4/5 نفر بوده می باشد. از کل جمعیت تعداد 75105 نفر(3/27 درصد) در نقاط شهری و 192552 نفر (1/70 درصد) در نفاط روستایی سکونت داشته و ما بقی غیرساکن بوده­اند، تراکم شهرستان در هر کیلومتر 8/33 نفر برآورد شده می باشد. در فاصله دو آمارگیری سال­های 1355 و 1365 نرخ رشد ده ساله شهرستان برابر 6/4 درصد بوده که این نرخ رشد در نقاط روستایی 8/1 درصد و در نقاط شهری 8/9 درصد محاسبه شده می باشد. در سرشماری رسمی کشور در سال 1375، جمعیت منطقه سیستان 334561 نفر بوده که این تعداد 108889 نفر ساکن و 2656 نفر جزو جمعیت غیرساکن شهرستان بوده­اند. بعد خانوار نقاط روستایی و شهری طی سال­­های سرشماری 1375، 6/5 نفر برای هر خانوار بوده و تراکم جمعیت شهرستان بر اساس 15197 کیلومتر مربع مساحت آن 22 نفر در هر کیلومتر مربع بوده می باشد. جمعیت منطقه سیستان در سال 1385 برابر با 329317 نفر بوده می باشد جمعیت مناطق شهری برابر با 153742 نفر جزو جمعیت و مناطق روستایی 175575 نفر ساکن بوده­اند که 3/53 درصد در مناطق روستایی و 7/46 درصد در مناطق شهری زندگی می­کرده­اند. جمعیت شهرستان در سال 1390 برابر با 343226 نفر بوده می باشد که از این تعداد 152370 نفر جمعیت شهری و 106556 نفر جمعیت روستایی بوده می باشد. تعداد خانوار شهرستان زابل در سال 1390 برابر با 63736 خانوار که 59 درصد در نقاط شهری و 80/40 درصد در نقاط روستایی ساکن بوده­اند. از کل جمعیت شهرستان زابل 113060 نفر مرد و 113283 نفر زن می­باشند (بندانی، 1391: 49ـ48).

 

سوالات یا اهداف این پایان نام

  • چه اقدامی در جهت توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستایی تحت پوشش کمیته امداد در منطقه سیستان تأثیر اساسی دارد؟
  • رفع موانع یا محدودیت‎های مطرح در توانمندسازی اجتماعی این خانوارها مستلزم چه نوع تغییراتی می باشد؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • آیا بین شدت اثرات موانع یا محدودیت­های مطرح در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی و سایر روستاها اختلاف معناداری قابل نظاره می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه