تحلیل فضایی موانع و محدودیت­های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

به نقل از گزارش بانک جهانی، توسعه روستایی در بر گیرنده­ی فعالیت­هایی از قبیل ایجاد زیرساخت­های کالبدی و اجتماعی، تامین خدمات مالی در نواحی غیر شهری، فعالیت­های کارآفرینی در سطح خرد و متوسط در اجتماعات روستایی و شهرهای دارای ارتباط­ی نزدیک با مناطق روستایی نسبت به سایر مناطق شهری و توسعه­ی بخش­های سنتی روستا مانند مدیریت منابع طبیعی و کشاورزی می باشد.

 

1-1-1-1- توسعه پایدار روستایی

توسعه پایدار روستایی فرآیندی می باشد که در چارچوب آن، توانایی­های اجتماعات روستایی در راستای رفع نیازهای مادی و معنوی در عین برقراری توازن میان اجزای تشکیل دهنده نظام سکونت (بوم­شناختی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی) رشد و تعالی می­یابد (عمادی و عباسی، 1381: 43). توسعه پایدار روستایی شامل بدیل­هایی می باشد که از آن جمله­اند: مدیریت پایدار و متوازن در بهره­برداری از منابع طبیعی، ارتقای کیفیت زندگی و کاهش فقر، گسترش مشارکت موثر، افزایش فرصت­های برابر و دامنه انتخاب به ویژه برای زنان و جوانان، توسعه و ارتقای سرمایه­های انسانی در محیط روستایی، ارتقای بهره­وری در کشاورزی، استحکامات رشد اقتصادی و متنوع­سازی اقتصاد روستایی و یکپارچگی و پیوند موزون جوامع و فضاهای روستایی با کلیت سرزمین (Ostrewalder, 2003: 39). به عقیده کای و همکاران، توسعه پایدار در نواحی روستایی فرآیندی پیچیده می باشد که با اهداف اقتصادی، اجتماعی، زیست­محیطی و کالبدی در کنش می باشد(Cai et al, 2009: 89) .

سوالات یا اهداف این پایان نام

  • چه اقدامی در جهت توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستایی تحت پوشش کمیته امداد در منطقه سیستان تأثیر اساسی دارد؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • رفع موانع یا محدودیت‎های مطرح در توانمندسازی اجتماعی این خانوارها مستلزم چه نوع تغییراتی می باشد؟
  • آیا بین شدت اثرات موانع یا محدودیت­های مطرح در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی و سایر روستاها اختلاف معناداری قابل نظاره می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه