تحلیل فضایی موانع و محدودیت­های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1- جمع بندی

توانمندسازی فرآیندی می باشد که به وسیله آن مردم بر تصمیم گیری­ها، کنترل بیشتری دارند. توانمندسازی ممکن می باشد یک فرآیند اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی روانی و سیاسی باشد که از طریق آن افراد و گروه­های اجتماعی می­توانند نیازهای خود را اظهار کرده، نگرانی­های خود را ابراز داشته برای مشارکتی فعالی در طریقه تصمیم گیری، راهکارهایی را مطرح و برای برآورده ساختن نیازهای خود به اقدامات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دست بزنند. در واقع توانمندسازی یکی از راهکارهای مهم برای گسترش سازمان­ها و انطباق آنها با تغییرات و تحولات می باشد. کمیته امداد در اجرای برنامه­های توانمندسازی بایستی بر موانع درونی و بیرونی غلبه کرده و زمینه لازم برای پرورش مددجویان به وجود آورند. با این دیدگاه، پژوهش حاضر به تحلیل موانع و محدودیت­های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی تحت پوشش کمیته امداد می­پردازد. پس اساس پایان نامه حاضر بر پایه فرضیات ذیل مبتنی می باشد:

  • E رفع محدودیت­های ناشی از وابستگی آب مورد نیاز روستاهای سیستان به افغانستان بیش از هر عامل دیگری در توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستایی تحت پوشش کمیته امداد مؤثر می­باشد.
  • E رفع موانع یا محدودیت‎های مطرح در توانمندسازی اجتماعی این خانوارها، مستلزم تقویت مشارکت­های مردمی در امور روستاهاست.
  • E شدت اثرات موانع یا محدودیت­های مطرح در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی و سایر روستاهای سیستان اختلاف معناداری با یکدیگر دارد.

با در نظر داشتن این­که مبحث توانمندسازی بیشتر در حیطه علوم دیگر (جامعه شناسی و علوم اجتماعی) مطرح شده می باشد، فرضیات پژوهش به دنبال اهدافی می باشد که بتواند به تحلیل موانع یا محدودیت­های توانمندسازی را در سطح روستاها با دید جغرافیایی بنگرد. از این­رو، برای اینکه بهتر بتوان به کار در این حیطه پرداخت، لازم گردید که مطالعات لازم در زمینه توانمندسازی، موانع توانمندسازی و مباحث مرتبط با آن با مباحث جغرافیایی تلفیق گردد. پس در فصل دوم یک­سری مفاهیم مرتبط با بحث و ادامه مطالعات، در زمینه موضوع و جغرافیای منطقه مورد مطالعه مطرح شده می باشد. در اجرای این پژوهش کوشش شده می باشد از بین روستاهای دارای بیش از 50 خانوار تحت پوشش کمیته امداد با بهره گیری از فرمول کوکران 40 روستا به عنوان حجم نمونه محاسبه گردید. در مرحله بعد، ضمن انتخاب روستاهای نمونه و تعیین تعداد کل افراد تحت پوشش در آنها و بهره گیری از فرمول کوکران تعداد نمونه ها در سطح خانوارها (341 خانوار) تعیین گردید. در مراحل بعدی پژوهش، تحلیل داده­های گردآوری شده در قالب پرسشنامه با بهره گیری از نرم افزارهای Excel و Spss Expert choice, Arc GIS, مورد تحلیل قرار گرفته و از آزمون­های آماری، آنوا[1] و یومن-ویتنی[2] جهت آزمون فرضیات بهره گیری شده می باشد.

[1] ANOVA

[2] Mann-Whitney U

سوالات یا اهداف این پایان نام

  • چه اقدامی در جهت توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستایی تحت پوشش کمیته امداد در منطقه سیستان تأثیر اساسی دارد؟
  • رفع موانع یا محدودیت‎های مطرح در توانمندسازی اجتماعی این خانوارها مستلزم چه نوع تغییراتی می باشد؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • آیا بین شدت اثرات موانع یا محدودیت­های مطرح در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی و سایر روستاها اختلاف معناداری قابل نظاره می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه