عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل فضایی موانع و محدودیت­های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1- آزمون فرضیۀ دوم

    این فرضیه به تبیین ذیل صورت ‌بندی شده می باشد:

  • × رفع موانع یا محدودیت‎های مطرح در توانمندسازی اجتماعی این خانوارها، مستلزم تقویت مشارکت­های مردمی در امور روستاهاست.

در جدول تحلیل واریانس زیر، ازآنجایی که واریانس بین گروه­ها بسیار بزرگتر از واریانس درون گروه­ها می باشد، نسبت F (که نسبت تغییرپذیری بین گروه­ها به درون گروه­ها می­باشد) بزرگ و اندازه یا سطح معنی داری (sig) آزمون F می باشد (p<0.05). پس می توان نتیجه گرفت که بین میانگین­های عامل­های موثر در موانع توانمندسازی خانوارهای روستایی تفاوت معنی داری در سطح اطمینان 99 درصد هست

آزمون Scheffe نیز نشان دهنده­ی آن می باشد که معضلات سازمانی با میانگین 4900/0 رتبه اول، ویژگی­های شخصیتی و فردی سرپرست خانواده با میانگین 4365/0 رتبه دوم، مشارکت با میانگین 4179/0 رتبه سوم، زیرساخت های روستا با میانگین 1272/0 رتبه چهارم، معضلات جسمی و روحی با میانگین 1021/0 رتبه پنجم، سطح اطلاعات با میانگین 0707/0 رتبه ششم، امنیت با میانگین 0339/0 رتبه هفتم، معضلات اجتماعی خانواده با میانگین 0259/0 رتبه هشتم و سطح رضایت خانواده با میانگین 0160/0 رتبه نهم را کسب کرده­اند (جدول4-14).
در همین راستا شکل 4-6 نیز موید آن هست که بالاترین میانگین دریافتی (بعد اجتماعی) در آزمون تحلیل واریانس یک طرفه مربوط به معضلات سازمانی می­باشد. در حالی که پایین­ترین میانگین­ها مربوط به سطح رضایت خانواده و معضلات اجتماعی خانوارها می­باشد.

با در نظر داشتن اینکه بیشترین عامل در موانع یا محدودیت­های مطرح در توانمندی سازی در بعد اجتماعی معضلات سازمانی می­باشد، پس فرضیه دوم پژوهش رد می­گردد.

1-1-2- آزمون فرضیۀ سوم

این فرضیه به صورت ذیل صورت بندی شده می باشد:

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • × شدت اثرات موانع یا محدودیت­های مطرح در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی و سایر روستاهای سیستان اختلاف معناداری با یکدیگر دارد.

با هدف مطالعه شدت اثرات موانع یا محدودیت­های مطرح در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی با سایر روستاها سیستان، از آزمون یومن- ویتنی بهره گیری شده می باشد. نتیجه آزمون یومن–  ویتنی[1] بر مقادیر شدت اثرات موانع یا محدودیت­های مطرح در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارها، نشان دهنده وجود اختلاف معنا­دار بین روستاهای واقع در دهستان­های مرزی با سایر روستاهای سیستان می­باشد (جدول 4-15). بر این اساس، در سطح اطمینان 99 درصد، تفاوت معنی­داری بین شدت اثرات موانع یا محدودیت­های مطرح در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی در این دو گروه از روستاها قابل نظاره می باشد.

[1].  Mann-Whitney U

سوالات یا اهداف این پایان نام

  • چه اقدامی در جهت توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستایی تحت پوشش کمیته امداد در منطقه سیستان تأثیر اساسی دارد؟
  • رفع موانع یا محدودیت‎های مطرح در توانمندسازی اجتماعی این خانوارها مستلزم چه نوع تغییراتی می باشد؟
  • آیا بین شدت اثرات موانع یا محدودیت­های مطرح در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی و سایر روستاها اختلاف معناداری قابل نظاره می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه