عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 تحلیل فضایی موانع و محدودیت­های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1- آزمون فرضیۀ اول

این فرضیه به صورت ذیل صورت بندی شده می باشد:

  • × رفع محدودیت­های ناشی از وابستگی آب مورد نیاز روستاهای سیستان به افغانستان بیش از هر عامل دیگری در توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستایی تحت پوشش کمیته امداد مؤثر می­باشد.

همان گونه که در جدول 4-9 نظاره می­گردد، واریانس بین گروه­ها بسیار بزرگتر از واریانس درون گروه­ها می باشد، به بیانی دیگر نسبت F (که نسبت تغییرپذیری بین گروه­ها به درون گروه­ها می­باشد) بزرگ و اندازه یا سطح معنی­داری (sig) آزمون F می باشد (p<0.05). پس می­توان نتیجه گرفت که بین میانگین­های عامل­های موثر در موانع توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستایی تفاوت معنی داری در سطح اطمینان 99 درصد هست

در جدول شماره 4-10 نتایج مقایسه میانگین، انحراف معیار و خطای استاندارد عامل ها با فرض برابری واریانس­ عامل­ها ارائه شده می باشد. در این ارتباط محدودیت منابع آب با میانگین 5020/0 نسبت به 4 عامل دیگر (منابع و روش های تولید، درآمد و اشتغال، هزینه های زندگی و سایر محدودیت های محیطی) امتیاز بیشتری را کسب کرده­اند.

از طرفی دیگر آزمون Scheffe نشان دهنده­ی آن می باشد محدودیت منابع آب با میانگین  5020/0 رتبه اول، درآمد و اشتغال  با میانگین 3784/0 رتبه دوم، منابع و روش های تولید با میانگین 2657/0 رتبه سوم، موانع و محدودیت های محیطی با میانگین 2423/0 رتبه چهارم، هزینه­های زندگی با میانگین 0433/0 رتبه پنجم را کسب کرده­اند (جدول4-11).

از آنجایی که محدودیت منابع آب بالاترین امتیاز را در آزمون تحلیل واریانس یک طرفه کسب کرده می باشد (شکل 4-5). پس رفع محدودیت­های ناشی از وابستگی آب مورد نیاز روستاهای سیستان به افغانستان بیش از هر عامل دیگری در توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستایی تحت پوشش کمیته امداد مؤثر می­باشد. پس فرضیه اول پژوهش مورد تأیید قرار می­گیرد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نام

  • چه اقدامی در جهت توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستایی تحت پوشش کمیته امداد در منطقه سیستان تأثیر اساسی دارد؟
  • رفع موانع یا محدودیت‎های مطرح در توانمندسازی اجتماعی این خانوارها مستلزم چه نوع تغییراتی می باشد؟
  • آیا بین شدت اثرات موانع یا محدودیت­های مطرح در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی و سایر روستاها اختلاف معناداری قابل نظاره می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه