تحلیل فضایی موانع و محدودیت­های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1-1- رویکردهای اجتماعی مرتبط با فقر

به گونه کلی در رویکردهای اجتماعی مربوط به فقر سه دیدگاه نظری در باب فقر یاد شده­اند که عبارت­اند از : چشم­انداز فرهنگی، چشم­انداز موقعیتی و چشم­انداز ربطی.

 

1-1-1-1-1- چشم­انداز فرهنگی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

براساس دیدگاه چشم­انداز فرهنگی، فقرا و محرومین از الگوهای رفتاری و ارزشی خاصی پیروی می­کنند که با الگوهای موجود در جامعه و فرهنگ غالب متفاوت می باشد. این الگوها و ارزش­ها به مرور از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و به شکل­گیری یک «خرده فرهنگ» منجر می­گردد. خصلت­ها و ویژگی­های این خرده فرهنگ به گونه­ای می باشد که سبب می­گردد افراد وابسته به این خرده فرهنگ شرایط خاصی را داشته باشند که با طبقه و شرایط اقتصادی آن­ها در ارتباط می باشد (افروغ، 1376: 231). در این توجه، دیدگاه­هایی هست که مهم­ترین آن­ها عبارت­اند از: دیدگاه «فرهنگ فقر» اسکار لوئیس[1] و دیدگاه «منش ناقص» شیلر[2].

از نظر لوئیس، فرهنگ فقر مجموعه­ای به هم پیوسته از ویژگی­های خانوادگی، رفتاری، نظری و شخصیتی می باشد که فقرا در طول زندگی خویش در شرایط نامساعد مالی به آن عادت کرده و با آن سازگار شده­اند که حاصل این مجموعه، ارزش­های فرهنگی می باشد که از نسلی به نسلی منتقل شده می باشد. این فرهنگ بیش­تر در جوامعی دیده می­گردد که به سرعت دگرگون می­شوند و بر گروه­های فرودست جامعه حاکم می­گردد. فرهنگ فقر نوعی شیوه­ی زندگی می باشد که از راه یادگیری در خانواده و اجتماعی شدن از نسلی به نسلی انتقال می­یابد و مانند هر فرهنگ دیگر الگوهای زندگی و ارزشی خاصی دارد و راه­حل­هایی برای معضلات این­گونه جوامع در اختیار خانواده می­گذارد. الگوی فرهنگی فقر «هرتسون» روایت دیگری از همین نظریه می باشد. طبق این دیدگاه، به جای سرزش نظام اجتماعی و دگرگونی بنیان­های آن، بایستی ارزش­های فرهنگی فقرا را سرزنش نمود و آن ارزش­ها را دگرگون نمود (محمدپور و همکاران، 1391: 328).

[1]– Oscar Lewis

[2]– Shailer

سوالات یا اهداف این پایان نام

  • چه اقدامی در جهت توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستایی تحت پوشش کمیته امداد در منطقه سیستان تأثیر اساسی دارد؟
  • رفع موانع یا محدودیت‎های مطرح در توانمندسازی اجتماعی این خانوارها مستلزم چه نوع تغییراتی می باشد؟
  • آیا بین شدت اثرات موانع یا محدودیت­های مطرح در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی و سایر روستاها اختلاف معناداری قابل نظاره می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه