تحلیل فضایی موانع و محدودیت­های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

اسکات نیز به سه مکتب مدیریتی تصریح دارد. مکتب کلاسیک­ها که با تقسیم کار، سلسله­مراتب، حیطه­ی نظارت و ساختار منطقی سروکار داشتند و مکتب نئوکلاسیک­ها که با نهضت روابط انسانی شناخته می­شوند. مکتب سوم، مکتب سیستمی سازمان می باشد که سازمان را هم­زیرا سیستمی با متغیرهای وابسته به محیط توصیف می­کند و آن را در سطحی بالاتر از دو مکتب قبلی قرار می­دهد. در تفکر سیستمی، سازمان به صورت یک منظومه­ی واحد که متشکل از اجزای مرتبط و متعامل می باشد، در نظر گرفته می­گردد و اصل وابستگی متقابل مهم­ترین خاصیت آن را تشکیل می­دهد. تفکر سیستمی با در نظر داشتن عوامل درونی و بیرونی سازمان تصویر کامل­تری را از سازمان ارائه نمود و تئوری­های دقیق­تری را برای تحلیل مدیریت و سازمان به دست داد (باوم و راولی، 2002).

ریچارد اسکات[1] (1374) با در نظر داشتن سیر تحولات تاریخی، نظریه­های سازمان و مدیریت را به چهار گروه یا گونه تقسیم کرده می باشد. معیار تقسیم­بندی او دیدگاه سیستم باز و بسته نسبت به سازمان و مدل­های منطقی و اجتماعی رفتار بشر­ها در سازمان می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1-1-1- نظریه­های گونه­ی اول

در نظریه­های گونه­ی اول سازمان به صورت سیستمی بسته در نظر گرفته شده و رفتار بشر منطقی قلمداد می­گردد. نظریات افرادی زیرا تیلور، فایول و گیلولیک در این گونه قرار می­گیرند. در این دیدگاه، سازمان ابزاری برای نیل به اهداف از قبل تعیین شده می باشد و ارتباط­ی سازمان با محیط بیرونی مدنظر نیست. اهداف روشن، وظایف مشخص، سلسله­مراتب دقیق سازمانی، قانون­مداری و سایر اصول مدیریت ارکان اصلی تفکرات این نظریات را تشکیل می­دهند. تیلور با تخصصی کردن کارها، جدا کردن برنامه ریزی از اجرا و استاندارد کردن فعالیت­ها به کمک روش­های مطالعه کار می­کوشید تا کارآیی را در سازمان­ها به حداکثر ممکن ارتقا دهد. مونی و رایلی[2]  با مطرح کردن اصل هماهنگی به عنوان اصلی اساسی در عملکرد متوازن و موزون سازمان و فایول[3]  با ارائه­ی چهارده اصل مدیریت کوشیدند برای مدیریت موفق در سازمان ضوابطی را مطرح سازند که صرفاً در درون سازمان قابل تحقق بود (صبوری، 1380).

[1]–  Richard Scott

[2]– Mooney and Reialy

[3]– Fayol

سوالات یا اهداف این پایان نام

  • چه اقدامی در جهت توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستایی تحت پوشش کمیته امداد در منطقه سیستان تأثیر اساسی دارد؟
  • رفع موانع یا محدودیت‎های مطرح در توانمندسازی اجتماعی این خانوارها مستلزم چه نوع تغییراتی می باشد؟
  • آیا بین شدت اثرات موانع یا محدودیت­های مطرح در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی و سایر روستاها اختلاف معناداری قابل نظاره می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه