شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 تحلیل فضایی موانع و محدودیت­های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1- فرآیند توانمندسازی

مطابق آن چیز که از مفاهیم و تعاریف توانمندسازی گفته گردید، توانمندسازی فرآیندی پویا و فراگیر می باشد که هدف عمده این فرآیند، ایجاد تغییرات مناسب در کلیه ابعاد و جوانب زندگی افراد، خانواده­ها، گروه­ها و اقشار جامعه می­باشد. توانمندسازی در حقیقت فرآیند مستمر و همیشگی می باشد که در محیط پویا در سطوح متفاوت مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرد و به موضوعات انگیزشی یا روان­شناسی، تغییرات ساختاری، عناصر فرهنگی، تاریخی و ارزش­ها و توجه­های موجود در بافت سازمانی تصریح دارد. از نظر “فوکس[1]” توانمندسازی فرآیندی می باشد که از طریق آن فرهنگ توانمندسازی توسعه می­یابد که در آن آرمان­ها، اهداف، مرزهای تصمیم­گیری و نتایج تاثیرات و کوشش­های آنان در کل سازمان به اشتراک گذاشته می­گردد. در چنین فرهنگی منابع و رقابت برای کسب منابع مورد نیاز برای اثربخشی فعالیت­هایشان فراهم و طرفداری می­گردد (مقیمی و همکاران، 1390: 301-300).

 

1-1-2- چارچوب توانمندسازی

این چارچوب مطابق شکل (2-1)، مراحل توانمندسازی را به گونه اختصار اظهار می­کند. هم­چنین ارتباط­ی بین نهادها، توانمندسازی و بهبود نتایج توسعه به ویژه برای شهروندان فقیر را توصیف می­کند. در این چارچوب دو نوع اصلاح مدنظر می باشد:

[1]– Fox

سوالات یا اهداف این پایان نام

  • چه اقدامی در جهت توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستایی تحت پوشش کمیته امداد در منطقه سیستان تأثیر اساسی دارد؟
  • رفع موانع یا محدودیت‎های مطرح در توانمندسازی اجتماعی این خانوارها مستلزم چه نوع تغییراتی می باشد؟
  • آیا بین شدت اثرات موانع یا محدودیت­های مطرح در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی و سایر روستاها اختلاف معناداری قابل نظاره می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه