تحلیل فضایی موانع و محدودیت­های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1- دیدگاه جامعه­شناختی

در دیدگاه­های جامعه­شناختی مشارکت، فرآیندهای اجتماعی- اقتصادی، نهادهای خانوادگی، نظام تعلیم و تربیت و منزلت­های اجتماعی مورد مطالعه قرار می­گیرد و فراگردهای اجتماعی و بیرونی را عامل تعیین­کننده اندازه مشارکت افراد می­دانند.

طرفداران این دیدگاه، فرآیندهای اجتماعی همچون: شهرنشینی، سواد، منزلت اجتماعی، وسایل ارتباط جمعی و سرمایه­های اجتماعی را در اندازه مشارکت موثر قلمداد کرده­اند و عقیده دارند علی­رغم اینکه حرکت­های ساختاری اجتماعی، اقتصادی، توجه­های مثبت و منفی توسعه­ای و مشارکتی افراد را شکل می­دهد. این نیروها از مجرای ساخت خانوادگی و عوامل تربیت اجتماعی بر کنش کنشگران اجتماعی تاثیر می­گذارند. مانند طرفداران این دیدگاه دانیل لرنر و ماکس وبر را می­توان نام برد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1-1-2- دیدگاه علوم سیاسی

در دیدگاه سیاسی بیشتر از همه چیز به ساخت قدرت حاکم و تکوین نوسازی و نهادمندی فعالیت­های انسانی تاکید شده می باشد. این دیدگاه اشکال مشارکت را در اموری زیرا انتخابات، اعمال نفوذ، فعالیت­های سازمانی، مذهبی و… می­دانند. مانند طرفداران این دیدگاه می­توان به هانتینگتون، مارتین لیپست و رابرت دال تصریح نمود.

سوالات یا اهداف این پایان نام

  • چه اقدامی در جهت توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستایی تحت پوشش کمیته امداد در منطقه سیستان تأثیر اساسی دارد؟
  • رفع موانع یا محدودیت‎های مطرح در توانمندسازی اجتماعی این خانوارها مستلزم چه نوع تغییراتی می باشد؟
  • آیا بین شدت اثرات موانع یا محدودیت­های مطرح در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی و سایر روستاها اختلاف معناداری قابل نظاره می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه