تحلیل فضایی موانع و محدودیت­های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

روستا هم به عنوان یک مکان با ویژگی­های اقتصادی خاص خود از نظر کارآفرینی جایگاه خاصی را در دانش اقتصاد بر عهده دارد. زیرا اکثر صاحب­نظران توسعه روستایی یکی از علت های عمده معضلات روستایی را پایین بودن نرخ بهره­وری، کمبود سرمایه و منابع مالی، بیکاری و اشتغال ناقص، مهاجرت، فقر و تنگدستی می­دانند (شاه­حسینی، 1383: 74). پس در رویکرد کارآفرینی روستایی بایستی به عنوان یک عامل محرک اقتصادی به وسیله سیاست­گذاران، حکومت­های محلی و ملی، آژانس­های مختلف توسعه، بخش خصوصی و سازمان­های مردم­نهادی که به نوعی با جامعه روستایی و فعالیت­های اقتصادی آن در ارتباط هستند، به کار گرفته گردد .(GTZ, 2003: 5)

 

1-1-1- دیدگاه توسعه­ای و محیطی

یکی از اهداف مهم توسعه، خصوصا توسعه پایدار، حفظ محیط زیست می باشد. روستاییان به دلیل شیوه زندگی و نوع معیشت خود، بهره­برداران اصلی و مستقیم منابع طبیعی (مانند اراضی، آب، خاک، جنگل و مرتع) محسوب می­شوند که حدود ۹۰ درصد از عرصه­های طبیعی کشور را در اختیار دارند و از آن بهره­برداری می­کنند (سجاسی­قیداری، ۱۳۸7: 76). پس حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی­های روستایی بسیار ضروری می باشد. گرایش به کارآفرینی برای توسعه روستایی بایستی بر مبنای تحریک و انگیزش کارآفرینان محلی باشد. همچنین، در عین ایجاد اشتغال و افزایش ارزش اقتصادی جوامع و مناطق، بایستی منابع کمیاب نیز حفظ گردد (Lordkipanidze et al, 2005: 78).

 

1-1-2- دیدگاه نهادی

با اینکه همه انواع کارآفرینی مورد توجه می باشد اما امروزه کوشش می­گردد که کارآفرینی نهادی بیش از پیش توسعه یابد. به موجب ایده کارآفرینی نهادی که دیمجیو (۱۹۸۸) ارائه می­دهد عاملان، منابع در اختیار را در جهت ایجاد و قدرتمند ساختن نهادها به کار می­گیرند و نهادها را هم­سو با منافع خود ایجاد می­کنند. آنها، قدرت ایجاد نهادها و تغییر نهادی را دارند. کنشگران معانی نهادی را درک کرده، بر مبنای این درک، معانی را به کنش­های خود تزریق می­کنند. مسئله مهم در شکل­گیری نهادها در نظر داشتن تأثیر کنشگر در شکل­دهی نهادهای جدید می باشد. کارآفرینان نهادی سیستم معانی جدیدی ایجاد می­کنند که کارکرد مجموعه متفاوتی از نهادها را با هم پیوند می­دهد. آنها کوشش­ها را به سمت اقدام جمعی بسیج می­کنند و استراتژی­هایی برای استقرار تعاملات با دیگر سازمان­ها اتخاذ می­کنند تا ملازم هم و جدیدی را ایجاد کنند (سجاسی­قیداری، ۱۳۸7: 86-85).

سوالات یا اهداف این پایان نام

  • چه اقدامی در جهت توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستایی تحت پوشش کمیته امداد در منطقه سیستان تأثیر اساسی دارد؟
  • رفع موانع یا محدودیت‎های مطرح در توانمندسازی اجتماعی این خانوارها مستلزم چه نوع تغییراتی می باشد؟
  • آیا بین شدت اثرات موانع یا محدودیت­های مطرح در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی و سایر روستاها اختلاف معناداری قابل نظاره می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه