تحلیل فضایی موانع و محدودیت­های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1- جمع­بندی

فقر یکی از مشخصه­های نسبتا غالب جوامع روستایی می باشد که در بسیاری موارد درک منشأ، عوامل و ابعاد آن بسیار دشوار می باشد. به دلیل عدم کارآیی ارتباطی یا کانال­های ارتباطی مناسب، خانواده­های فقیر، «دورافتاده»، باقی مانده و قادر به تغییر شرایط خود نیستند.

بعد از جنگ جهانی دوم گرایش حاکم در نظریات توسعه، به گونه کلی، متوجه مقابله با فقر و بهبود شرایط زندگی مردم بود و جوامع انسانی به مقصود دستیابی به توسعه پایدار، توانمندسازی و ظرفیت­سازی را به عنوان کانون و پارادایم جدید مورد توجه قرار دادند.

پژوهش حاضر، از میان دیدگاه­های مطرح شده در حوزه­ی فقر، چشم­انداز فرهنگی را برای مطالعه­ی فقر برگزیده می باشد. اهمیت اتخاذ چشم­انداز فرهنگی از آن جهت می باشد که نگاهی به مطالعات انجام شده در این حوزه نشان می­دهد که محققان اکثراً با دیدگاه­های کمّی­گرایانه و اثباتی به مطالعه­ی فقر پرداخته و شاید بتوان نادیده گرفتن تأثیر فرهنگ و عاملیت افراد را از نقاط ضعف اساسی این مطالعات دانست.

مطرح شدن دیدگاه­های نظری در ارتباط با کارآفرینی به دلیل ارتباط­ی کارآفرینی با توانمندسازی اقتصادی خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد می­باشد؛ لذا از میان رویکردهای مرتبط با کارآفرینی، به دیدگاه اقتصادی کارآفرینی به این دلیل که مرتبط با توانمندسازی اقتصادی خانوارهای تحت پوشش می باشد تاکید بیشتری شده می باشد.

دیدگاه­های نظری مشارکت و توانمندسازی ارتباط متقابلی را با هم نشان می­دهند، به همین دلیل در بخش مبانی نظری به آن­ها پرداخته گردید. از بین نظریات مشارکت، دیدگاه جامعه­شناختی مشارکت و از میان رویکردهای توانمندسازی، رویکرد انگیزشی به دلیل اینکه فرآیندهای اجتماعی- اقتصادی، نهادهای خانوادگی، نظام تعلیم و تربیت و منزلت­های اجتماعی را به صورت توام مورد مطالعه قرار می­دهد و خود تصمیم­گیری، خودباوری خودکارآمدی، را عامل تعیین­کننده اندازه مشارکت و توانمندسازی اجتماعی افراد می­دانند، بیشتر مورد توجه این پژوهش می­باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نام

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • چه اقدامی در جهت توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستایی تحت پوشش کمیته امداد در منطقه سیستان تأثیر اساسی دارد؟
  • رفع موانع یا محدودیت‎های مطرح در توانمندسازی اجتماعی این خانوارها مستلزم چه نوع تغییراتی می باشد؟
  • آیا بین شدت اثرات موانع یا محدودیت­های مطرح در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی و سایر روستاها اختلاف معناداری قابل نظاره می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه