شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

عنوان                                                                                                            صفحه

 

جدول 2-1 جدول ارزیابی دستگاهها و کارکنان بر اساس توجه جدید در مقایسه با توجه سنتی……………………………. 36

جدول 2-2 راهنمای انتخاب روش ارزیابی……………… 57

جدول 3-1 تعداد تسهیم به نسبت کارکنان بانک تجارت استان گیلان جهت اخذ نمونه…………………………………….. 94

جدول 3-2 پایایی پرسشنامه پژوهش(ضریب آلفای کرانباخ).. 99

جدول 4-1 فراوانی پاسخ دهندگان شاخص جنس………….. 104

جدول 4-2 فراوانی پاسخ دهندگان شاخص سن…………… 105

جدول 4-3 فراوانی پاسخ دهندگان شاخص اندازه تحصیلات….. 107

جدول 4-4 فراوانی پاسخ دهندگان شاخص سابقه کاری……. 108

جدول 4-5 شاخص های آماری متغیر رهبری…………….. 109

جدول 4-6 شاخص های آماری متغیر منابع انسانی………. 111

جدول 4-7 شاخص های آماری متغیر راهبردها و خط مشی….. 112

جدول 4-8 شاخص های آماری متغیر شراکتها…………… 113

جدول 4-9 شاخص های آماری متغیر فرایندها………….. 115

جدول 4-10 شاخص های آماری متغیر نتایج منابع انسانی… 116

جدول 4-11 شاخص های آماری متغیر نتایج مشتریان…….. 118

جدول 4-12 شاخص های آماری متغیر نتایج جامعه………. 119

جدول 4-13 شاخص های آماری متغیر نتایج کلیدی عملکرد… 120

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                   صفحه

جدول 4-14 مطالعه تفاوت عامل رهبری شعب بانک تجارت استان گیلان   124

جدول 4-15 مطالعه تفاوت عامل منابع انسانی شعب بانک تجارت استان گیلان                                                      125

جدول 4-16 مطالعه تفاوت عامل راهبردها و خط مشی شعب بانک تجارت استان گیلان…………………………………………. 126

جدول 4-17 مطالعه تفاوت عامل منابع و شرکای شعب بانک تجارت استان گیلان…………………………………………. 127

جدول 4-18 مطالعه تفاوت عامل فرآیندهای شعب بانک تجارت استان گیلان                                                      128

جدول 4-19 مطالعه تفاوت عامل نتایج منابع انسانی شعب بانک تجارت استان گیلان…………………………………… 129

جدول 4-20 مطالعه تفاوت عامل نتایج مشتریان شعب بانک تجارت استان گیلان…………………………………………. 131

جدول 4-21 مطالعه تفاوت عامل نتایج جامعه شعب بانک تجارت استان گیلان                                                      132

جدول 4-22 مطالعه تفاوت عامل نتایج کلیدی عملکرد شعب بانک تجارت استان گیلان…………………………………… 133

جدول 4-23 نهایی وضعیت مدل تعالی سازمانی در شعب بانک تجارت استان گیلان…………………………………………. 134

جدول 5-1 اختصار شاخص های آماری ( میانگین و انحراف معیار) عامل های پژوهش………………………………………… 137

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش مطالعه و ارزیابی عملکرد  شعب بانک تجارت استان گیلان بر اساس شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM می باشد.

همچنین برای دستیابی به هدف اصلی این پژوهش، تعدادی اهداف ویژه نیز تدوین گردیده که عبارتند از:

1- تعیین امتیاز معیار رهبری در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

2- تعیین امتیاز معیار کارکنان در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

3- تعیین امتیاز معیار راهبردها و خطی مشی در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

4- تعیین امتیاز معیارمنابع و شرکاء در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

5-تعیین امتیاز معیار فرآیندها در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

6- تعیین امتیاز معیارنتایج کارکنان در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

7- تعیین امتیاز معیارنتایج مشتریان در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

8- تعیین امتیاز معیارنتایج جامعه در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

9- تعیین امتیاز معیارنتایج کلیدی در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت استان گیلان بر اساس شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM