مطالعه ارتباط مهارت های مدیریتی و اهرم مالی با بازده حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-11).روش های آماری مورد بهره گیری

از آنجا که مدل‌های خطی مورد بهره گیری در این پژوهش شامل مدل‌های رگرسیونی می باشد، لذا در این بخش به تبیین مختصری پیرامون این نوع از مدل‌ها و مفروضات کلاسیک آن پرداخته می­گردد.

تحلیل رگرسیون در واقع بدنه اصلی مطالعات اقتصادسنجی را تشکیل می دهد، به گونه کلی،اقتصاد سنجی درمورد مدلهای رگرسیون و نحوه ی برآورد آنها بحث می کند. اقتصاد سنجی، روش هایی برای شناسایی و تخمین مدلهای با چند مجهول را ایجاد می کند؛ که این روش ها به محقق اجازه می دهد که استنتاجی علی معلولی در شرایطی غیر از شرایط آزمایشی کنترل شده ارائه دهد.

به کمک تکنیک های اقتصادسنجی می توان ضرایب مجهول مدل ساخته شده را برآورد نمود و سپس(در صورت مستقر بودن تعدادی فرض) به استنتاج آماری درمورد ی آن پرداخت. در اقتصاد سنجی اظهار می گردد که علاوه بر متغیرهای مستقل(متغیرهای تبیین دهنده) موجود درمدل رگرسیون، عوامل دیگری وجود دارند که اظهار کمّی آنها معمولاً دشوار می باشد و در نتیجه، وارد کردن آنها در مدل مقدور نیست. همچنین از طرف دیگر در دنیای واقعی همواره عناصر تصادفی غیرقابل پیش بینی وجود دارند که اساساً نمی توان آن را در مدل های ریاضی گنجاند. در نتیجه می توان استدلال نمود که مدل های ریاضی برای تبیین پدیده های اقتصادی دقیق نیستند و خطا دارند؛ که به این خطا، اصطلاحاً جمله اخلال می گویند، زیرا تعادل مدل ریاضی را مختل       می کند.جهت هر تحلیل اقتصادسنجی بایستی به قابلیت دسترسی به داده‌های صحیح توجه نمود.انواع داده‌هایی که عموماً برای تحلیل‌های تجربی به کار می­رود، در قالب داده‌های سری زمانی، مقطعی و ترکیبی مطرح
می گردند.

در داده‌های سری زمانی یک یا چند متغیر طی یک دوره زمانی مورد مطالعه قرار می­گیرند.این دوره        می تواند سالانه، فصلی، ماهانه، هفتگی یا حتی به صورت پیوسته باشد.داده های سری زمانی به گونه کلی موضوع کار اقتصادسنجی کلان می باشد، که روش های اقتصادسنجی را در سطح کلان مطالعه می کند. در اقتصاد کلان عموماً از سری زمانی های سالانه یا فصلی بهره گیری می گردد چراکه جمع آوری اطلاعاتی مانند حسابهای ملی در فواصل کوتاه تر با دشواری های زیادی همراه می باشد. اما در اقتصاد سنجی مالی که داده ها در هر زمان به آسانی قابل گزارش هستند، بهره گیری از سری های زمانی ساعتی یا حتی دقیقه ای نیز امری غیر معمول نیست. که معمولاً از اندیس t برای داده های سری زمانی بهره گیری می کنند.

در داده‌های مقطعی مقادیر یک یا چند متغیر برای چند واحد یا مورد نمونه­ای در یک زمان یکسان       جمع­آوری می­گردد. که معمولاً از اندیس i برای داده های مقطعی بهره گیری می کنند.

در داده‌های ترکیبی(تلفیقی)، واحد‌های مقطعی یکسان طی زمان مورد مطالعه قرار می­گیرند. پس حجم مشاهدات در داده های تلفیقی نسبتاً زیاد می باشد. در سالهای اخیر، کاربرد داده های تلفیقی در اقتصادسنجی افزایش بسیاری یافته می باشد.معمولاً داده های تلفیقی و مقطعی در اقتصادسنجی خرد به کار می طریقه، که موضوع آن مطالعه روشهای اقتصاد سنجی در اقتصادخرد می باشد(درخشان،1385).

3-11-1). فروض کلاسیک مدل رگرسیون خطی

مدل رگرسیون خطی مبتنی بر پنج فرض کلاسیک به تبیین زیر می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرض 1 : میانگین اجزای اخلال (et‌ها) برابر صفر می باشد(E(et=0).

این فرض اظهار می­کند که مقدار میانگین اجزای اخلال  (et‌ها) بر حسب xt مفرض، صفر می باشد.

هر مجموعه Y مربوط به یک X مفروض، در اطراف مقدار متوسط آن توزیع شده اند که بعضی از مقادیر     آن بالای میانگین و بعضی پایین آن قرار دارند.

فرض 2 : عدم وجود خود همبستگی بین  اجزای اخلال(etها)(Cov(ei , ej)=0).

این فرض اظهار می­کند که بین اجزای اخلالeiو ej همبستگی وجود ندارد. از نظر تکنیکی، این فرض بیانگر عدم وجود همبستگی سریالی یا عدم وجود خود همبستگی می باشد و به بیانی دیگر پس از هر ei مثبت، ei مثبت دیگری هست و یا پس از هر ej منفی، ej منفی دیگری هست.

فرض 3 : یکسانی(همسانی) واریانس بین  اجزای اخلال(etها)(Var(et)= δ2)

فرض مذکور اظهار می­کند که واریانسetبرای هرxtعدد ثابت و مثبتی معادل2δاست. از نظر آماری معادله (Var(et)= δ2) ،فرض همسانی پراکندگی یا واریانس برابر را نشان می­دهد.

فرض 4 : کوواریانس صفر بین et و xt(متغیر‌های توضیحی غیر تصادفی­اند)(Cov(xt , et)=0).

این فرض اظهار می­کند که جزء اخلال et و متغیر توضیحیxtناهمبسته­اند و دلیل منطقی این فرض به قرار ذیل می باشد: اگر x وe همبسته باشند تشخیص تأثیر خاص و مجزای هر کدام بر متغیر Y ممکن نیست. پس اگر x و e به گونه مثبت همبستگی داشته باشند،x با افزایشe افزایش و با کاهشe، کاهش می یابد و چنانچه بین این دو همبستگی منفی وجود داشته باشد، تغییرات آنها در جهت عکس یکدیگر خواهد بود و به هر ترتیب جدا کردن تأثیرx بر Y دشوار خواهد بود.

فرض 5 : مدل رگرسیون دقیقاً تصریح شده باشد(عدم وجود خطای تورش یا تصریح).

این فرض اولاً برای یادآوری این موضوع می باشد که تحلیل رگرسیون و در نتیجه نتایج مبتنی بر این تحلیل، به مدل انتخابی بستگی دارد و ثانیاً هشدار اینکه بایستی در فرمول بندی مدل‌های اقتصادسنجی بسیار دقیق بود(گجراتی، 1387).

در نتیجه با در نظر داشتن مفروضات مدل‌های رگرسیونی ، قبل از تخمین و اجرای مدل های رگرسیون لازم می باشد از وجود بعضی شرایط در بین متغیرها اطمینان حاصل گردد؛ پس به مقصود اطلاع از برخورداری داده های پژوهش از شرایط لازم ، انجام تعدادی آزمون بر روی متغیرها ضروری می باشد که در ادامه فصل به اختصار به کلیات آن تصریح می گردد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش

  • آیا بین مهارتهای مدیریتی و بازده حقوق صاحبان سهام ، ارتباط معنی داری هست؟
  • آیا بین اهرم مالی وبازده حقوق صاحبان سهام ، ارتباط معنی داری هست؟

برای پاسخ به این دوسوال،ازسطح تحصیلات وتوانایی مدیر،به عنوان “شاخص های مهارت های مدیریتی” واز نسبت بدهی کل به دارایی کل واز نسبت بدهی بلند مدت به دارایی کل ،به عنوان “شاخص اهرم مالی”بهره گیری شده می باشد.

مطالعه ارتباط مهارتهای مدیریتی واهرم مالی با بازده حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخی بگذارید