عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

تعاریف متغیّرهای اصلی پژوهش

1-7-1 تعاریف مفهومی متغیّرهای اصلی پژوهش

  • مدلﺗﻌﺎﻟﯽﺳﺎزﻣﺎﻧﯽEFQM

این ﻣﺪل یک ﻣﺪلﻏﯿﺮﺗﺠﻮﯾﺰی اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﻌﯿﺎر دارد ﮐﻪﭘﻨﺞ ﻣﻌﯿﺎر اول، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزﻫﺎ و چهار معیار دیگر نتایج هستند. معیارهای توانمند سازها اظهار کننده نوع فعّالیّت ها می باشند و معیارهای نتایج مشخّص کننده ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﯾﯽﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺟﺮای ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.

  • رﻫﺒﺮی[1]: در اینجا مشخّص می گردد که رهبران سازمان چگونه امکان توسعه و دستیابی به مأموریّت و چشم انداز را فراهم می سازند و چگونه ارزشها (برای موفّقیّت دراز مدت سازمان) تدوین و محقّق می گردند و رهبران سازمان چگونه در توسعه و اجرای سیستم مدیریتی سازمان مشارکت می نمایند.
  • ﺧﻂﻣﺸﯽ و اﺳﺘﺮاﺗﮋی[2]: در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺸﺨّﺺ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن، ﻣأﻣﻮرﯾّﺖ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺷﻔّﺎف ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ذینفعان ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﻘّﻖ ﻣﯽﺳﺎزد و ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی از ﻃﺮﯾﻖﺧﻂﻣﺸﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ، اﻫﺪاف، ﻣﻘﺎﺻﺪ و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ مورد پشتیبانی قرار می گیرد.
  • ﮐﺎرﮐﻨﺎن[3]: در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺸﺨّﺺ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن، داﻧﺶ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽﺧﻮد را ﺑﻄﻮر اﻧﻔﺮادی،ﺗﯿﻤﯽ و در ﺳﻄﺢﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮده،ﺗﻮﺳﻌﻪ داده و ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻗﺮارﻣﯽ دﻫﺪ وآنها را بگونه ای برنامه ریزی می نماید که خط مشی و استراتژی سازمان و اجرای موثر فرایندها مورد پشتیبانی ﻗﺮارﮔﯿﺮﻧﺪ.

 

  • ﻣﺸﺎرﮐﺖﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ1: در اﯾﻨﺠﺎﻣﺸﺨّﺺﻣﯽﮔﺮددﮐﻪﭼﮕﻮﻧﻪﺳﺎزﻣﺎن،ﺷﺮﮐﺎءﺧﺎرﺟﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽﺧﻮد را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪﺗﺎ از ﺧﻂ مشی و اﺳﺘﺮاﺗﮋیﺳﺎزﻣﺎن و اﺟﺮایﻣﺆﺛّﺮﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎیﺳﺎزﻣﺎنﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮدد.
  • ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ2 : در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺸﺨّﺺ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ را ﻃﺮّاﺣﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ از خط مشی و استراتژی سازمان طرفداری گردد و ضمن جلب رضایت کامل برای مشتریان و دیگر ذینفعان به گونه روزافزون برای آنها ارزش ایجاد نماید.
  • ﻧﺘﺎﯾﺞﻣﺸﺘﺮﯾﺎن3: در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺸﺨّﺺ ﻣﯽﮔﺮدد که سازمان در ارتباط با مشتریان بیرونی خود چه نتایجی به دست می آورد.
  • نتایج منابع انسانی4: در اینجا مشخّص می گردد که سازمان در ارتباط با منابع انسانی خود چه نتایجی به دست می آورد.
  • ﻧﺘﺎﯾﺞﺟﺎﻣﻌﻪ5: دراﯾﻨﺠﺎ ﻣﺸﺨّﺺ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ سازمان در ارتباط با جامعه ی محلّی، ملّی و بین المللی چه نتایجی بدست می آورد.
  • ﻧﺘﺎﯾﺞﮐﻠﯿﺪیﻋﻤﻠﮑﺮد6: در اینجا مشخّص می گردد که سازمان در ارتباط با عملکرد برنامه ریزی شده خود چه نتایجی به دست می آورد (آیدین7، 2009).

[1]Leadership

[2]Policy & Strategy

[3]People

1Partnership and resources

2Processes

3Customer Results

4Human ResourcesResults

5Society Results

6Key Performance Results

7Aydin

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش مطالعه و ارزیابی عملکرد  شعب بانک تجارت استان گیلان بر اساس شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM می باشد.

همچنین برای دستیابی به هدف اصلی این پژوهش، تعدادی اهداف ویژه نیز تدوین گردیده که عبارتند از:

1- تعیین امتیاز معیار رهبری در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

2- تعیین امتیاز معیار کارکنان در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

3- تعیین امتیاز معیار راهبردها و خطی مشی در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

4- تعیین امتیاز معیارمنابع و شرکاء در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5-تعیین امتیاز معیار فرآیندها در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

6- تعیین امتیاز معیارنتایج کارکنان در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

7- تعیین امتیاز معیارنتایج مشتریان در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

8- تعیین امتیاز معیارنتایج جامعه در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

9- تعیین امتیاز معیارنتایج کلیدی در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت استان گیلان بر اساس شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM