عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

  • ویژگی های یک سیستم ارزیابی عملکرد مناسب

 _از اهداف استراتژیک پشتیبانی کند: سیستم های ارزیابی عملکرد بایستی از اهداف استراتژیک نشأت گرفته باشند. اگر این طور نباشد این سیستم ممکن می باشد فعّالیّت هایی را پشتیبانی کند که اثر معکوس بر اهداف استراتژیک بگذارد. به علاوه بایستی به این نکته توجّه نمود که اگر در طول زمان، استراتژی ها تغییر یابند، بعضی شاخص های عملکرد نیز تغییر خواهند نمود. در نتیجه نیاز به انعطاف پذیری در این سیستم ها احساس می گردد تا بتوان از این طریق اطمینان حاصل نمود که سیستم ارزیابی عملکرد همیشه با اهداف سازمان سازگار می باشد.

 _متوازن باشد: این موضوع که سیستم ارزیابی عملکرد نباید تنها از نقطه نظر مالی دیده گردد بسیار حیاتی می باشد. یک سیستم ارزیابی عملکرد بایستی انواع مختلفی از شاخص های عملکرد را شامل گردد تا تمامی جنبه های مهم برای موفّقیّت سازمان را پوشش دهد. لذا بایستی بین شاخص های مختلف توازن وجود داشته باشد. یعنی به صورت متناسبی بر روی نتایج کوتاه و بلند ‌مدت ، انواع مختلف عملکرد (نظیر هزینه، کیفیّت، تحویل، انعطاف پذیری و…) جنبه های مختلف ( نظیر مشتریان، ذی‌نفعان، رقبا، نوآوری و…) و سطوح مختلف سازمانی (نظیر عملکرد کلّی و بخشی) تمرکز داشته باشد.(سعادت،1383،ص220)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

_ پیش روی بهینه سازی بخشی بایستد: از آنجا که شاخص های عملکرد بر روی رفتار کارکنان اثرگذارند ، مجموعه ای نامناسب از شاخص ها می تواند به رفتار غیر کارکردی از طرف کارکنان منجر گردد. به بیانی دیگر، کارکنانی که تنها در پی ارتقا و بهبود شاخص عملکرد مربوط به خود هستند، ممکن می باشد تصمیماتی بگیرند که در تضاد با خواسته های مدیران باشد و بهبود در عملکرد واحد آنها به آسیب دیگر قسمت ها و یا حتّی عملکرد کلّی سازمان منجر گردد. یک سیستم ارزیابی عملکرد بایستی از اینگونه بهینه سازی ها جلوگیری کند.

_ تعداد شاخصهای عملکرد محدود باشد: برای ایجاد عملکرد مناسب ضروری می باشد که تعداد شاخص های عملکرد محدود باشند. افزایش تعداد شاخص ها نیاز به زمان تحلیل بیشتری دارد. گردآوری اطّلاعاتی که از آنها بهره گیری ای نمی گردد یک اتلاف تلقّی می گردد. پس، ضروری می باشد که تنها داده هایی که برای یک هدف خاص کاربرد دارند و هزینه گردآوری آنها از مزایای مورد انتظارشان بیشتر نیست گردآوری شوند. همچنین افزایش تعداد شاخص های عملکرد، ریسک انباشت اطّلاعات را افزایش می دهد که این امر موجب می گردد که امکان اولویّت بندی شاخص ها وجود نداشته باشد.

– دسترسی به آن آسان باشد: هدف یک سیستم ارزیابی عملکرد، دادن اطّلاعات مهم ، در زمان مناسب و به شخص مناسب می باشد. لذا نکته مهم درمورد این سیستم ها آن می باشد که بایستی به گونه ای طراحی شوند که اطّلاعات آنها به راحتی بهبود یافته و در دسترس بهره گیری کنندگان از آن قرار گیرد و برای آنها قابل فهم باشد.

– شامل شاخص های عملکرد جامع باشد: یک شاخص عملکرد بایستی هدف مشخّص داشته باشد. به علاوه ضروری می باشد که یک غایت مشخّص نیز برای هر شاخصی تعریف گردد و چارچوب زمانی مشخّص گردد که در قالب آن بایستی به آن غایت نائل گردید (گرامی،نورعلیزاده، 1387،ص 89).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش مطالعه و ارزیابی عملکرد  شعب بانک تجارت استان گیلان بر اساس شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM می باشد.

همچنین برای دستیابی به هدف اصلی این پژوهش، تعدادی اهداف ویژه نیز تدوین گردیده که عبارتند از:

1- تعیین امتیاز معیار رهبری در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

2- تعیین امتیاز معیار کارکنان در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

3- تعیین امتیاز معیار راهبردها و خطی مشی در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

4- تعیین امتیاز معیارمنابع و شرکاء در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

5-تعیین امتیاز معیار فرآیندها در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

6- تعیین امتیاز معیارنتایج کارکنان در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

7- تعیین امتیاز معیارنتایج مشتریان در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

8- تعیین امتیاز معیارنتایج جامعه در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

9- تعیین امتیاز معیارنتایج کلیدی در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت استان گیلان بر اساس شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM