مطالعه ارتباط مهارت های مدیریتی و اهرم مالی با بازده حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-3).روش پژوهش

دشوارترین گام در فرآیند پژوهش،مشخص کردن مسئله مورد مطالعه می باشد. نخست آنکه درمورد یک چیز، یک مانع یا یک جایگاه مبهم تردید هست،تردیدی که نیازمند تعیین می باشد.در هر پژوهش آغاز بایستی نوع، ماهیت، اهداف پژوهش و دامنه آن معین گردد تا بتوان با بهره گیری از قواعد و ابزار مناسب و از راه های معتبر به واقعیت ها دست پیدا نمود (سرمد و همکاران،1381).

پس پژوهش حاضر از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف،از نوع تحقیقات کاربردی و جهت آن پس رویدادی می باشد.پژوهش کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص می باشد. همچنین پژوهش حاضر، از نظر روش و ماهیت پژوهش ازنوع توصیفی وهمبستگی می باشد. توصیفی به این دلیل که هدف آن توصیف کردن شرایط یاپدیده های موردبررسی می باشد وبرای شناخت بیشترشرایط موجودمی باشدوهمبستگی به دلیل اینکه دراین پژوهش ارتباط بین متغیرهاموردنظراست.پژوهش حاضربه مطالعه روابط بین متغیرهاپرداخته ودرپی اثبات وجوداین ارتباط درشرایط کنونی براساس داده های تاریخی میباشد. ازروش پس رویدادی زمانی بهره گیری می شودکه پژوهشگرپس ازوقوع رویدادهابه مطالعه موضوع می پردازد. براین اساس تعدادی ازشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران به عنوان نمونه انتخاب شده می باشد.

3-4).جامعه آماری

جامعه بزرگترین مجموعه از موجودات می باشد که در یک زمان معین مطلوب ما قرار بگیرد و تعریف جامعه آماری عبارت می باشد از: تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند در ضمن صفت مشخصه صفتی می باشد که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع می باشد.جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه ی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 5 ساله(1388-1392) می باشد.

دلیل انتخاب جامعه آماری مذکور این می باشد که سازمان بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات نسبتأ جامعی در خصوص وضعیت شرکتها و طریقه عملکرد های مالی و اقتصادی آنها دارد و می توان گفت تنها منبع اطلاعاتی می باشد که با بهره گیری از آن می توان به منابع اطلاعاتی مالی شرکتها دسترسی یافته و مدلهای پژوهش را مورد آزمون قرار داد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • آیا بین مهارتهای مدیریتی و بازده حقوق صاحبان سهام ، ارتباط معنی داری هست؟
  • آیا بین اهرم مالی وبازده حقوق صاحبان سهام ، ارتباط معنی داری هست؟

برای پاسخ به این دوسوال،ازسطح تحصیلات وتوانایی مدیر،به عنوان “شاخص های مهارت های مدیریتی” واز نسبت بدهی کل به دارایی کل واز نسبت بدهی بلند مدت به دارایی کل ،به عنوان “شاخص اهرم مالی”بهره گیری شده می باشد.

مطالعه ارتباط مهارتهای مدیریتی واهرم مالی با بازده حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری