عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

چکیده………………………………………… 1

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1 مقدمه……………………………………… 3

1-2 اظهار مسئله…………………………………. 4

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش………………………… 9

1-4 مدل محتوایی پژوهش………………………….. 12

1-5 اهداف پژوهش……………………………….. 16

1-6 فرضیه های پژوهش……………………………. 16

1-7 تعاریف متغیرهای اصلی پژوهش………………….. 18

1-7-1 تعاریف مفهومی متغیرهای اصلی پژوهش………….. 18

1-7-2 تعاریف عملیاتی متغیرهای اصلی پژوهش…………. 20

1-8 قلمرو پژوهش……………………………….. 30

1-8-1 قلمرو موضوعی…………………………….. 30

1-8-2 قلمرو مکانی……………………………… 30

1-8-3 قلمرو زمانی……………………………… 30

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه…………………………………….. 32

2-2 تعاریف و مبانی نظری ارزیابی عملکرد…………… 32

2-2-1 تعریف ارزیابی عملکرد……………………… 32

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

2-2-2 سیر تحول و تطور ارزیابی عملکرد…………….. 33

2-2-3 دیدگاه های سنتی و جدید در ارزیابی عملکرد……. 34

2-2-4 فرایند ارزیابی عملکرد…………………….. 37

2-2-5 ویژگی های یک سیستم ارزیابی عملکرد مناسب…….. 40

2-2-6 مدل های جدید ارزیابی عملکرد……………….. 41

2-2-7 تاریخچه مدل های سرآمدی کسب و کار و جوایز کیفیت. 50

2-3 مدل تعالی سازمانیEFQM………………………. 53

2-3-1 تاریخچه بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت و مدل سرآمدیEFQM 53

2-3-2 خود ارزیابی در مدل EFQM…………………… 55

2-3-3 مطالعه مفاهیم بنیادین سرآمدی در مدل EFQM…….. 59

2-3-4 مطالعه معیارها در مدل EFQM و نحوه امتیازدهی به آنها 68

2-3-5 معرفی جایزه ملی تعالی سازمانی……………… 73

2-3-6 اهداف…………………………………… 74

2-3-7 ارکان…………………………………… 74

2-3-8 دامنه شمول………………………………. 75

2-3-9 بخش های جایزه ملی تعالی سازمانی……………. 76

2-3-10 سطوح جوایز طرح تعالی سازمان………………. 78

2-3-11 سطوح تعالی در جایزه EFQM…………………. 80

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

2-4 معرفی چکیده هر یک از تحقیقات مرتبط…………… 81

2-4-1 مطالعات و تحقیقات انجام شده در ایران……….. 81

2-4-2 مطالعات و تحقیقات انجام شده در خارج………… 86

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

3-1 مقدمه…………………………………….. 92

3-2 روش پژوهش…………………………………. 92

3-3 توصیف آزمودنی های پژوهش(جامعه و نمونه آماری)….. 92

3-3-1 جامعه پژوهش……………………………… 92

3-3-2 برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری………….. 93

3-3-2-1 برآورد حجم نمونه……………………….. 93

3-3-2-2 روش نمونه گیری…………………………. 95

3-4 روش گرد آوری داده ها……………………….. 95

3-5 ابزار گرد آوری داده ها(معرفی پرسشنامه و نحوه طراحی و تنظیم سئوال های آن)…………………………………. 95

3-6 روایی(اعتبار)پرسشنامه………………………. 97

3-7 پایایی(قابلیت اطمینان)پرسشنامه………………. 98

3-8 معرفی تکنیک های آماری جهت تجزیه و تحلیل داده ها.. 99

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

3-8-1 آمار توصیفی…………………………….. 99

3-8-2 آمار استنباطی…………………………… 100

3-9 اختصار فصل…………………………………. 101

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

4-1 مقدمه……………………………………. 103

4-2 تجزیه و تحلیل داده ها (آمار توصیفی)…………. 103

4-2-1 تحلیل سوالات عمومی……………………….. 103

4-2-2 تحلیل متغیرها ………………………….. 109

4-3 تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………. 121

4-3-1 مطالعه آزمون فرضیه اول……………………. 123

4-3-2 مطالعه آزمون فرضیه دوم……………………. 124

4-3-3 مطالعه آزمون فرضیه سوم……………………. 126

4-3-4 مطالعه آزمون فرضیه چهارم………………….. 127

4-3-5 مطالعه آزمون فرضیه پنجم…………………… 128

4-3-6 مطالعه آزمون فرضیه ششم……………………. 129

4-3-7 مطالعه آزمون فرضیه هفتم…………………… 130

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

 

4-3-8 مطالعه آزمون فرضیه هشتم…………………. 131

4-3-9 مطالعه آزمون فرضیه نهم………………….. 133

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه…………………………………… 136

5-2 نتیجه گیری………………………………. 136

5-3 پیشنهادها……………………………….. 140

5-3-1 پیشنهادهایی در راستای فرضیات پژوهش………. 141

5-3-2 محدودیت های پژوهش………………………. 144

5-3-3 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی……………. 144

منابع……………………………………… 147

پیوست ها   154

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش مطالعه و ارزیابی عملکرد  شعب بانک تجارت استان گیلان بر اساس شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM می باشد.

همچنین برای دستیابی به هدف اصلی این پژوهش، تعدادی اهداف ویژه نیز تدوین گردیده که عبارتند از:

1- تعیین امتیاز معیار رهبری در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

2- تعیین امتیاز معیار کارکنان در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

3- تعیین امتیاز معیار راهبردها و خطی مشی در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

4- تعیین امتیاز معیارمنابع و شرکاء در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5-تعیین امتیاز معیار فرآیندها در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

6- تعیین امتیاز معیارنتایج کارکنان در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

7- تعیین امتیاز معیارنتایج مشتریان در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

8- تعیین امتیاز معیارنتایج جامعه در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

9- تعیین امتیاز معیارنتایج کلیدی در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت استان گیلان بر اساس شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM