مطالعه ارتباط مهارت های مدیریتی و اهرم مالی با بازده حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-11-2). نرمال بودن

برای مطالعه نرمال بودن داده ها از آزمون های نرمال بودن[1]بهره گیری می گردد . این آزمون ها به گونه کلی به دو گروه روش ترسیمی[2] و روش های عددی[3] تقسیم می شوند . روش های ترسیمی تنها تصویری از توزیع متغیر تصادفی را ارائه می کنند اما روش های عددی قادرند معیارهای عینی و کمی برای قضاوت در خصوص نرمال بودن توزیع متغیر تصادفی فراهم نماید . در روش های عددی می توان هم آمار توصیفی و هم از    تکنیک ها و آزمون های مختلف آمار استنباطی بهره گیری نمود . در این پژوهش با بهره گیری از آزمون جارگ – برا به عنوان یک روش عددی به آزمون نرمال بودن داده ها پرداخته شده می باشد .

در آزمون جارگ – برا از اختلاف بین ضریب کشیدگی و چولگی داده های مورد مطالعه می توان به نرمال بودن توزیع داده ها پی برد . در این آزمون فرض صفر مبتنی بر نرمال بودن می باشد که در صورت به دست آمدن احتمال تایید کمتر از 5 درصد ، فرض صفر با احتمال 95 درصد اطمینان پذیرفته نمی گردد (جعفری سرشت ، 1389).

3-11-3). ناهمسانی واریانس

یکی از مهمترین فروض مدل کلاسیک رگرسیون خطی این می باشد که اجزای اخلال که در تابع رگرسیون، جامعه ظاهر می شوند ، دارای واریانس همسان می باشند یعنی : E( )=        i=1,2,….n

اگر این فرض تأمین نشود دارای ناهمسانی واریانس خواهیم بود . مشکل ناهمسانی واریانس ، در داده های مقطعی متداول تر از داده های زمانی می باشد . از آن جایی که یکی از ابعاد داده های تابلویی ، بعد مقطعی       می باشد. لذا در پژوهش حاضر امکان مواجه با مساله ناهمسانی واریانس هست . برای رفع ناهمسانی واریانس می توان از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) بهره گیری نمود (گجراتی،1387).

حال سوال عملی مهم در ناهمسانی واریانس این می باشد که چگونه می توان دریافت که ناهمسانی در یک حالت خاص موجود می باشد . روش های متعددی برای کشف ناهمسانی واریانس ارائه شده می باشد که عبارتند از : روش ترسیمی ، آزمون پارک[4] ، آزمون گلچستر[5] ، آزمون گلوفلد –کوانت[6]،آزمون بارتلت[7]،آزمون بروچ–پاگان[8]،آزمون پیک [9]، آزمون همسانی عمومی وایت[10]، آزمون لوین[11] (گجراتی،1387).

3-11-4). خودهمبستگی

یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مدنظر قرار می گیرد ، استقلال خطاها ( تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط معادله رگرسیون ) از یکدیگر می باشد . درصورتی که فرضیه استقلال خطاها رد گردد و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند امکان بهره مندی از رگرسیون وجود ندارد (مومنی و قیومی ،1391).

برای تشخیص وجود خود همبستگی می توان از روش ترسیمی ، آزمون دوربین _ واتسون[12] بهره گیری نمود.

الف روش ترسیمی

اگر بتوان باقیمانده های روش OLS  را پیش روی زمان ترسیم نمود آن گاه وجود همبستگی به وسیله نظاره یک الگوی پیوسته در جملات خطا شناخته می گردد ، بدین معنی که اگر اندازه جمله خطا به تدریج بزرگتر یا کوچکتر گردد، یا یک الگوی سیکلی را نشان دهد ، معرف آن می باشد که متغیر دیگری هست که به گونه سیستماتیک بر متغیر مستقل اثر دارد.

ب آزمون دوربین واتسون

این آزمون از مشهورترین آزمون ها جهت تشخیص خود همبستگی می باشد. زمانی که آماره دوربین واتسون در حدود. 5/1 تا5/2 باشد، معرف آن می باشد که خود همبستگی وجود ندارد، اما مقادیر بالاتر یا کمتر از 5/1 تا 5/2 معرف آن می باشد که جملات خطا به صورت تصادفی اتفاق نمی افتند و پس ، نتایج غیرواقعی می باشد(همان منبع).

روشهای گوناگون برای رفع خود همبستگی هست که عبارتند از: روش اولین تفاضل ، روش کوکران –اورکات،روش دوربین–واتسون وروشGLS  ( گجرانی،1387).

در این پژوهش برای تشخیص خود همبستگی از آزمون دوربین –واتسون بهره گیری میشود.به طوریکه اگر 1.5<DW<2.5باشد خود همبستگی در مدل وجود ندارد و در صورت وجود خود همبستگی در مدل با اضافه کردن جزء متغیر توضیحی(AR[13](1), AR(2),MA(2),…….)مشکل خود همبستگی حل می گردد (بدری،1389).

3-11-5). هم خطی

اصطلاح هم خطی، منسوب به راگنارفریش می باشد. هم خطی در اصل به معنای وجود ارتباط خطی بین همه یا بعضی از متغیرهای توضیحی مدل رگرسیون می باشد. از فروض کلاسیک، کامل بودن مرتبه ماتریس X (ماتریس متغیرهای توضیحی) می باشد که نقض این فرض موجب بروز مشکل هم خطی می گردد. البته هم خطی بر دو نوع هم خطی کامل و هم خطی ناقص می باشد و در صورتی که هم خطی از نوع کامل باشد، فرض کلاسیک مذکور نقض می گردد و با بهره گیری از موارد زیر هم خطی رفع می گردد:

1.حذف متغیری که باعث هم خطی شده می باشد

2.تبدیل متغیرها (به جای سطح، از اولین تفاضل بهره گیری گردد)

3.بهره گیری از لگاریتم داده ها

4.بهره گیری از داده های جدید و اضافی (عادل آذر،1380)

[1] Normality Tests

[2] Graphical Methods

[3] Numerical Methods

[4].Park

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[5].Galchester

[6].Glofeld- Quant.

[7].Bartelet.

[8].Broch-Pagan.

[9].Pic.

[10].Wite

[11].Levin.

[12].Dorbin Watson.

جزءARیا اتورگرسیونی.1

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش

  • آیا بین مهارتهای مدیریتی و بازده حقوق صاحبان سهام ، ارتباط معنی داری هست؟
  • آیا بین اهرم مالی وبازده حقوق صاحبان سهام ، ارتباط معنی داری هست؟

برای پاسخ به این دوسوال،ازسطح تحصیلات وتوانایی مدیر،به عنوان “شاخص های مهارت های مدیریتی” واز نسبت بدهی کل به دارایی کل واز نسبت بدهی بلند مدت به دارایی کل ،به عنوان “شاخص اهرم مالی”بهره گیری شده می باشد.

مطالعه ارتباط مهارتهای مدیریتی واهرم مالی با بازده حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری