عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه ارتباط مهارت های مدیریتی و اهرم مالی با بازده حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

4-3).تجزیه و تحلیل مدل های نهایی و آزمون فرضیه های پژوهش

4-3-1).آمار توصیفی مدل های نهایی

جدول(4-2) آمار توصیفی مربوط به متغیرهای[1] مدل های پژوهش را نشان می دهد که بیانگر پارامترهای توصیفی برای هر متغیر به صورت مجزا می باشد. این پارامترها اکثراً شامل اطلاعات مربوط به شاخص های مرکزی، نظیر بیشینه، کمینه، میانگین و میانه و همچنین اطلاعات مربوط به شاخص های پراکندگی نظیر واریانس، چولگی و کشیدگی می باشد. در این جدول تعداد مشاهدات برای هر متغیر برابر500 مشاهد می باشد.

مهمترین شاخص مرکزی میانگین می باشد که نشان دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع می باشد و شاخص مناسبی برای نشان دادن مرکزیت داده هاست. برای مثال میانگین متغیر بازده حقوق صاحبان سهام(SR) برابر با31 /0 می باشد، که نشان می دهد بیشتر داده های مربوط به این متغیر حول این نقطه تمرکز یافته اند. میانه یکی از شاخص های مرکزی می باشد که وضعیت جامعه را نشان می دهد. همانگونه که در جدول(4-2) نظاره می گردد میانه متغیرتوانایی مدیریت(Ability)برابر با 08/0می باشد که نشان می دهد نیمی از داده ها کمتر از این مقدار و نیمی دیگر بیشتر از این مقدار هستند.

پارامترهای پراکندگی، به گونه کلی معیاری برای تعیین اندازه پراکندگی داده ها از یکدیگر یا اندازه پراکندگی آنها نسبت به میانگین می باشد. مانند مهمترین پارامترهای پراکندگی انحراف معیار می باشد. مقدار این پارامتر برای متغیراندازه شرکت(size) برابر4/1و برای متغیر بدهی بلندمدت به کل دارایی(LD) برابر08/0 می باشد که نشان می دهد در بین متغیرهای پژوهش، اندازه شرکت(size)و بدهی بلندمدت به کل دارایی(LD) به ترتیب دارای بیشترین و کمترین اندازه پراکندگی می باشند.

اندازه عدم تقارن منحنی فراوانی را چولگی می نامند.  اگر ضریب چولگی صفر باشد، جامعه کاملاً متقارن می باشد و چنانچه ضریب مثبت باشد، چولگی به راست و اگر منفی باشد، چولگی به چپ وجود خواهد داشت. به عنوان مثال ضریب چولگی متغیر کل بدهی به کل دارایی(TD)برابر با 48/0- می باشد، یعنی این متغیر چولگی به چپ دارد و به این اندازه از مرکز تقارن انحراف دارد. متغیرتوانایی مدیریت(Ability)بیشترین و متغیرارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام (MB)کمترین عدم تقارن را نسبت به توزیع نرمال دارد.

اندازه کشیدگی منحنی فراونی نسبت به منحنی نرمال استاندارد را برجستگی یا کشیدگی می نامند. اگر کشیدگی حدود صفر باشد، منحنی فراوانی از لحاظ کشیدگی وضعیت متعادل و نرمال خواهد داشت، اگر این مقدار مثبت باشد منحنی برجسته و اگر منفی باشد منحنی پهن می باشد. کشیدگی تمامی متغیر های این مدل مثبت می باشد. متغیرتوانایی مدیریت(Ability) بیشترین برجستگی و متغیر سطح تحصیلات (EL)کمترین برجستگی را نسبت به منحنی نرمال دارد.

[1]. متغیرهای مدل(به غیر از سطح تحصیلات) بر حسب میلیون ریال برآورد شده اند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش

  • آیا بین مهارتهای مدیریتی و بازده حقوق صاحبان سهام ، ارتباط معنی داری هست؟
  • آیا بین اهرم مالی وبازده حقوق صاحبان سهام ، ارتباط معنی داری هست؟

برای پاسخ به این دوسوال،ازسطح تحصیلات وتوانایی مدیر،به عنوان “شاخص های مهارت های مدیریتی” واز نسبت بدهی کل به دارایی کل واز نسبت بدهی بلند مدت به دارایی کل ،به عنوان “شاخص اهرم مالی”بهره گیری شده می باشد.

مطالعه ارتباط مهارتهای مدیریتی واهرم مالی با بازده حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید