عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط مهارت های مدیریتی و اهرم مالی با بازده حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-9-3). متغیرهای کنترلی

3-9-3-1). اندازه شرکت(SIZE)

اندازه شرکت می­تواند نمایانگر اهرم شرکت، برتری رقابتی شرکت، توانایی مدیریت، کارایی اطلاعات و در نهایت می­تواند نمایانگر ریسک کلی شرکت باشد (ملانظری و کریمی زند ، 1386).اندازه شرکت از طریق تعیین اندازه فعالیت شرکت مشخص می­گردد و عموماً شرکت‌ها از لحاظ اندازه به سه دسته شرکت‌های بزرگ، شرکت‌های متوسط، و شرکت‌های کوچک تقسیم می­شوند. دیدگاه‌های متفاوتی برای تعیین اندازه شرکت هست که رایج ترین آنها عبارتند از:

در دیدگاه اول معیار تعیین اندازه شرکت، کل فروش خالص می باشد. در دیدگاه دوم، معیار تعیین اندازه شرکت ارزش فعلی کل جریان‌های نقدی آتی شرکت می­باشد و در دیدگاه سوم، به مقصود تعیین اندازه شرکت از  کل دارایی‌ها بهره گیری می­گردد. در دیدگاه چهارم، معیار تعیین اندازه شرکت، ارزش بازار سهام منتشره        می باشد.

که در مطالعه حاضر جهت تعیین اندازه شرکت از دیدگاه اول بهره گیری شده می باشد.

ارتباط 3-3).                                        اندازه شرکت = لگارتیم طبیعی کل فروش خالص

3-9-3-2). نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام(M/B)

نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B)یا حاصل تقسیم قیمت سهام بر ارزش دفتری هر سهم معیار جدیدی را برآورد می کند که بر اساس آن می توان دریافت که سهام چند برابر ارزش دفتری آن مورد معامله قرار می گیرد.  در بورس هر گاه وضعیت کل اقتصاد به خاطر بحران های مختلف سیاسی و … نامطلوب می گردد و ارزش سهام دچار نزول می گردد، سهام بسیاری از شرکتها تقریباً برابر با ارزش دفتری آنها معامله می شوند. در این مواقع افراد هوشمند اقدام به خرید ونگهداری سهام می نمایند. لذا این نسبت در بسیاری از مواقع می تواند محک مناسبی برای اقدام به سرمایه گذاری تلقی گردد. در بسیاری از مواقع مثلاً هنگامی که شرکتها زیان دارند نمی توان عملکرد آنها را با نسبت قیمت به درآمد هر سهم (P/E)  سنجید، در این شرایط نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام(M/B) معیار مناسبی برای سنجش عملکرد و همچنین ارزش ایجاد شده برای سهامدار را نشان می دهد. طبق تحقیقاتی که فاما و فرنچ انجام داده اند این معیار، نسبت به سایر متغیرهای مالی معیاری با ثبات تر و قابل اتکاتر می باشد.

در نتیجه در این پژوهش از ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام بهره گیری می گردد. ارزش دفتری عبارتست ازمبلغ حقوق صاحبان سهام طبق اطلاعات حسابداری وارزش بازارشرکت عبارتست ازتعدادسهام عادی شرکت درپایان سال ضربدرآخرین قیمت هرسهم درپایان سال.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش

  • آیا بین مهارتهای مدیریتی و بازده حقوق صاحبان سهام ، ارتباط معنی داری هست؟
  • آیا بین اهرم مالی وبازده حقوق صاحبان سهام ، ارتباط معنی داری هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برای پاسخ به این دوسوال،ازسطح تحصیلات وتوانایی مدیر،به عنوان “شاخص های مهارت های مدیریتی” واز نسبت بدهی کل به دارایی کل واز نسبت بدهی بلند مدت به دارایی کل ،به عنوان “شاخص اهرم مالی”بهره گیری شده می باشد.

مطالعه ارتباط مهارتهای مدیریتی واهرم مالی با بازده حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری